Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w Katedrze Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej przy ul.Norwida 31 we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3283576, 3205496 , fax. 071 3283576
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25/27 25/27
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3283576, 3205496, fax. 071 3283576
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w Katedrze Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej przy ul.Norwida 31 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia określony został w: -przedmiarach robót w układzie technologicznym, -w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, -w SIWZ, Zakres robót obejmuje: Roboty budowlane: -poszerzenie otworu w ścianie dzielącej korytarz z założeniem nadproża z belek stalowych -demontaż szafek wiszących, do montażu po wykonaniu robót -demontaż szaf -rozebranie posadzki -wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych -wymiana drzwi wewnętrznych na przeszklonych aluminiowe z wyłączeniem nowych -wyługowanie lamperii olejnej -przecieranie ścian i sufitów -malowanie z gruntowaniem -przygotowanie ścian pod malowanie i malowanie -przecieranie ścian -malowanie ścian farbami emulsyjnymi -malowanie elementów drewnianych, stolarki okiennej oraz rur i grzejników -wstawenie ścianki aluminiowej przeszklonej Remont instalacji sanitarnych: -Wymiana grzejników -Wymiana armatury i przyborów Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablic elektrycznych. -Wymiana opraw oświetleniowych -Wymiana osprzętu -Wymiana okablowania i rozdzielni Nową instalację wykonać podtynkowo w układzie TN-S. Po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary: rezystancji izolacji ,skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, natężenia oświetlenia elektrycznego, badania wyłączników różnicowo - prądowych i ciągłości połączeń wyrównawczych. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest w pierwszej kolejności przedmiar robót. Zamawiający wymaga dokonania wizji w obiekcie. Osoba do kontaktu ws. wizji T Stefaniak, tel. 071 320 52 36 Roboty wykonywane będą w obiekcie czynnym, użytkowanym. Poniżej 5 150 000 E
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia), tj. a) wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości minimum 40 000 zł brutto każda, oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie, b) wykażą osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenie odpowiedniego organu samorządu zawodowego Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające członkostwo i posiadanie ubezpieczenia o.c., Zamawiający określając wymogi dla każdego z kierowników w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. 3)Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 2a do SIWZ 4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru). 5) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 4 do SIWZ). 6)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 5 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 7)Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 8)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. W złożonej ofercie wspólnej przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w punktach 1i3. Dokumenty określone w punktach pozostałych poszczególne podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełnią je łącznie. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną dopuszcza się złożenie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wystawionej na spółkę. W takim przypadku w treści polisy musi być wskazana nazwa spółki oraz nazwiska wszystkich wspólników. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa pod lit.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pod lit. a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe dokumenty,Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w formie i treści w nim określonej. Dokumenty mają być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach