Przetargi.pl
Remont pomieszczeń piwnicznych na magazyn wydawniczy w tym ciągów komunikacyjnych w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-495 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000275990
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń piwnicznych na magazyn wydawniczy w tym ciągów komunikacyjnych w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi remont pomieszczeń piwnicznych na magazyn wydawniczy w tym ciągów komunikacyjnych w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja, stanowiąca Załącznik nr 4 do SWZ, w skład której wchodzi:a) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót ,b) Przedmiary robót,Przy czym, zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia określony jest przedmiarami robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach