Przetargi.pl
Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku – 2019r

Sąd Okręgowy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 756 200 , fax. 178 756 299
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  Pl. Śreniawitów 3
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 756 200, fax. 178 756 299
  REGON: 32425700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rzeszow.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku – 2019r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia pn. Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku – 2019r. został dokonany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn: Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku, opracowanych w 2015 r. przez Firmę Handlowo – Usługową BAGA mgr inż. Grzegorz Bednarski, 35-122 Rzeszów, ul. Fr. Kotuli 32/4. 2. Zakres rzeczowy remontu w 2019 roku obejmuje: a) remont klatki schodowej (od poziomu piwnic) od strony parkingu (malowanie, tynk dekoracyjny – lamperia, wymiana płytek w wejściu od parkingu) b) malowanie wejścia głównego do budynku sądu od strony ul. Mickiewicza, c) wymianę drzwi wewnętrznych do kasy sądu na parterze budynku (drzwi klasy RC2) d) wymianę drzwi wejściowych do budynku od strony parkingu (drzwi klepkowe dwuskrzydłowe z kontrolą dostępu) Powyższe prace są objęte następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421131-1 Instalowanie drzwi 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy (Przedmiotu zamówienia) stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników według poniższych zasad: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych, tj.: • robót malarskich (szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, malowanie kaloryferów) • wymianie stolarki drzwiowej, • wymianie płytek podłogowych Wymóg nie dotyczy osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót, pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Dodatkowe informacje, które Wykonawca musi uwzględnić: 1. roboty budowlane wykonywane będą w czynnym urzędzie, Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać pracy sądu; może wystąpić konieczność wykonywania robót uciążliwych (np. powodujących nadmierny hałas) po godzinach pracy sądu i w dni wolne od pracy (godziny pracy sądu: poniedziałek w godz. od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30), 2. na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia (wydzielenia) stref, w których prowadzone będą roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum zakurzenie obszaru, w którym Użytkownik – Sąd Rejonowy w Leżajsku prowadzi bieżącą działalność, 3. na Wykonawcy ciążyć będzie konieczność utrzymania czystości i porządku we wszelkich pomieszczeniach, które będą użytkowane przez Wykonawcę lub w których będą wykonywane roboty przez Wykonawcę, a które to pomieszczenia nie będą czasowo wyłączone (na czas robót) z użytkowania. Ze względu na ujednolicenie wystroju sądu oraz fakt, iż bieżący remont jest kontynuacją remontów prowadzonych w latach ubiegłych, zastosowane materiały muszą być kompatybilne z już wbudowanymi poprzednio. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA składa Zamawiającemu ( na podstawie art.24 ust.11 ustawy Pzp)w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji (po otwarciu ofert), o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp – aktualne na dzień złożenia oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt23 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej każdy z wykonawców może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu PODMIOT TRZECI a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoich oświadczeniach z art. 25a ust.1 pkt1 ustawy Pzp tj.: - w swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ (zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.1) SIWZ ) , podpisanym przez wykonawcę i - w swoim oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 3 do SIWZ ( zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.2) SIWZ) , podpisanym przez wykonawcę . b)Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda również od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty tj.: - zgodnie z wymaganiami pkt. VIII.4.1) SIWZ aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą już na etapie składania ofert składa powyższe zobowiązanie z art. 22a ust.2 ustawy Pzp podmiotu trzeciego, z którego musi wynikać: zakres udostępnianych zdolności przez podmiot trzeci oraz to w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot ten będzie wykonywał zamówienie, jak również musi wynikać, że zdolności te będą dostępne przez cały czas realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie , zapewniającym należyte wykonanie zamówienia. PODWYKONAWCY niebędący PODMIOTEM, na którego zasoby powołuje się wykonawca Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach : - w swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ (zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.1) SIWZ ) , podpisanym przez wykonawcę Wykonawcy zagraniczni. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VIII.4.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Dokumenty, o których mowa w pkt. VIII.6.4) lit.a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VIII.6.4) lit.a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. VIII.6.4) lit.b) SIWZ stosuje się. d)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. f) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu FORMA OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII pn. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ( w tym zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w art.22a ust.2 ustawy Pzp) oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w języku polskim, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ROZDZIALE VIII pn. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM inne niż oświadczenia, o których mowa w VIII.7. pkt 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii (zdjęcie lub skan wersji papierowej) dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 5) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów (zgodnie z par.10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UZUPEŁNIANIE dokumentów Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu , a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp. PODMIOT TRZECI Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.1 ustawy Pzp ( na którego zasoby powołuje się wykonawca), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia (w zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszego postępowania), zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust.1ustawy Pzp w zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszego postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach