Przetargi.pl
REMONT POMIESZCZEŃ OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W OPOLU-I PIĘTRO BUD B

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-005 Opole, ul. Budowlanych
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 420-70-01 , fax. 77 420-70-80
 • Data zamieszczenia: 2019-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
  ul. Budowlanych 1
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 420-70-01, fax. 77 420-70-80
  REGON: 17369200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kwpspopole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W OPOLU-I PIĘTRO BUD B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń Ośrodka szkolenia KW PSP w Opolu- I piętro bud B ” W zakresie prac budowlanych:•prace przygotowawcze i wyburzeniowe,•Wykonanie nowych ścian działowych,•Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych,•Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett,•Montaż stolarki drzwiowej.W zakresie części elektrycznej: Zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.• Prace przygotowawcze i demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,• Wykonanie przepustów kablowych,•Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej,• Poprowadzenie okablowania •Wykonanie instalacji oświetleniowej •Wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego i niegwarantowanego•Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej•Dokumentacja Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonać wymagane pomiary i próby, z których należy sporządzić protokoły. Elementami dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu są co najmniej: Dla części elektrycznej• protokoły z pomiarów skuteczności zerowania• protokoły z pomiarów rezystancji izolacji• protokoły z pomiarów rezystancji uziemień•schematy jednokreskowe instalacji • schematy elektryczne rozdzielnic • rysunki rozmieszczenia elementów w rozdzielnicach Dla części teletechnicznej:•schemat sieci strukturalnej•rzut piętra z naniesionymi punktami logicznymi•opis rozszycia okablowania na PatchPanelach• schematy instalacji sterowania • badaniami sieci w zakresie prawidłowości podłączenia par• badaniami sieci w zakresie ciągłości łącza• badaniami sieci w zakresie zwarcia między dwoma lub większą liczbą przewodów w skrętce • badaniami sieci w zakresie skrzyżowania par• badaniami sieci w zakresie odwrócenia par• badaniami sieci w zakresie przesłuchów między parami (NEXT) • zakres badań sieci może zostać (po aprobacie Zamawiającego) minimalnie zmodyfikowany, np. poprzez przeprowadzenie pomiarów parametrów torów transmisyjnych miernikiem kwalifikowanym do przeprowadzania testów sieci kat. 6. Raport z takich skumulowanych pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. • Typ urządzeń pomiarowych oraz datę homologacji urządzeń należy zawrzeć w dokumentacji z badań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 81 1010 1401 0017 6213 9120 0000 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Opole; Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.). Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro pokój 201 - Księgowość, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty. 3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 2. zostanie wykluczony z postępowania. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp). 6.1.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 10.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach