Przetargi.pl
Remont pola spacerowego za pawilonem OP C.

Areszt Śledczy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 675 00 00 , fax. (42) 675 03 55
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Łodzi
  ul. Smutna 21 21
  91-729 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 675 00 00, fax. (42) 675 03 55
  REGON: 00059040900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pola spacerowego za pawilonem OP C.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: Remont pola spacerowego za pawilonem OP C - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 45453000- 7 roboty remontowe i renowacyjne. Realizacja zamówienia składać się będzie z modernizacji pola spacerowego dla osób osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi wg wymiarów i konstrukcji istniejących czterech pól spacerowych. długość 15,26 m(0,25 m) szerokość 9 m (0,50 m) powierzchnia wewnętrzna 134,34 m (0,50 m) Remontowane pole spacerowe będzie ogrodzone z trzech stron płytami żelbetowymi, a od strony tylnej siatką ogrodzeniową ocynkowaną w ramach, umożliwiającą kontrole osób osadzonych korzystających ze spaceru. Od góry pole spacerowe musi być zabezpieczone siatką ocynkowaną oraz zasiekami typu Concertina 450 mm UB na każdej ścianie. W ramach zamówienia Wykonawca dokona jednoczenie modernizacji pierwszego pola spacerowego w ten sposób aby zunifikować je z trzema pozostałymi (środkowymi polami spacerowymi). Materiał w ten sposób odzyskany (wygrodzenie z płyt żelbetonowych) zostanie użyty do remontu pola którego dotyczy niniejsza SIWZ. Przestrzeń powstała z usunięcia płyt żelbetonowych musi zostać wypełniona siatką ogrodzeniową w ramach wg istniejących pól spacerowych. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Roboty rozbiórkowo - demontażowe Roboty rozbiórkowe ścian pełnych remontowanego pola spacerowego o pow. 403 m2 wykonanych z płyt betonowych o wymiarach 200 x 50 x 5 - płyty osadzone będą na słupach betonowych. Demontaż zabezpieczeń techniczno - ochronnych wykonanych z drutu kolczastego na wspornikach z kątownika 45 x 30 x 5 Demontaż furtek wejściowych na pola spacerowe 1 szt. Demontaż płyt żelbetowych z pierwszego pola spacerowego. Wywóz i utylizacja odpadów. 1.2 Fundamenty: Pod ściany remontowanego pola spacerowego należy wykonać fundamenty z betonu klasy B20 Głębokość posadowienia fundamentów 0,80 m poniżej istniejącego terenu Fundament będzie wystawał ponad teren 0,30 m z obniżeniem na wejściu na pole spacerowe o 0,20 m Zbrojenie fundamentów siatkami technicznymi wykonanymi z pręta 4,5 mm, w górnej części należy wykonać wieniec stalowy z prętów 412 i strzemiona z prętów 6 co 30 cm (40x4) W fundamencie należy wbetonować blachy stanowiące zakotwienie do mocowania słupów ścian pełnych (zgodnie z załącznikiem nr 8), wypełnienie płytami 200x50x5 cm. W ścianie tylnej należy rozmieścić i zabetonować profil stalowy (50x50x5) o wysokości 3,60 m do montażu siatki ogrodzeniowej(część profilu musi być zabetonowana i połączona ze zbrojeniem fundamentów) Od zewnątrz fundamenty należy zabezpieczyć smarując dwukrotnie abizolem R+P 1.3 Ściany pola spacerowego Trzy ściany pola spacerowego (działowa i frontowa) wykonane będą z płyt żelbetowych o wymiarach 200x50x5 cm. Płyty osadzone w słupach, wykonanych z dwóch ceowników 65 mm przyspawanych do blach stalowych osadzonych w fundamencie. W ścianach pełnych przyjęto słupy stalowe z dwóch ceowników walcowych (65x40x5). Ceownik 65 mm należy łączyć ze sobą parami za pomocą spoin pachwinowych (wysokość słupa 3,0 m), odcinki spoin długości 10 cm przerwy 60 cm. Obsadzone płyty należy spoinować na łączeniach. Ścianę tylna pola spacerowego wykonać z siatki ocynkowanej 2x2 cm 3 mm w ramach. Głównymi elementami ściany tylnej pola spacerowego są słupy wykonane z profili zamkniętych 40x4. Siatkę ocynkowaną o wymiarach oczka 2x2 cm z drutu 3 mm obramować kątownikiem równoramiennym 45x45.5 mm. Mocowanie ram do słupków w czterech punktach - odległość ramy od ściany słupka 1,5 cm. Do każdego słupa należy dospawać spornik z kątownika 45x30x5 mm z otworami do przeciągnięcia drutu nośnego zwojów ochronnych typu Concertina 450 mm UB. Ściana od strony wejścia pola spacerowego wykonana z płyt żelbetowych o wymiarach 200x50x5. Głównymi elementami ściany frontowej są słupy stalowe wykonane z zespawanych ceowników 65 mm. Pomiędzy ścianami bocznymi zamontować rozpory usztywniające . W ścianie frontowej do każdego pola spacerowego zamontowane drzwi pełne z zamkiem jednostronnym (typ ZM - 20 lub równoważny), wizjerem optycznym i uchwytem do otwierania. Drzwi otwierane na zewnątrz lewe. min. wymiary drzwi 21,2 m typu więziennego (o wzmocnionym profilu, konstrukcji wewnętrznej, pokryte z obydwu stron blacga o grubości min 1,5 mm). Zabezpieczenie góry pola spacerowego wykonane z siatki ocynkowanej 4 mm do linek 2 mm, oczko 65x65 mm na linkach stalowych o średnicy 4 mm do linek należy mocować siatkę. Od strony tylnej (z siatki) na łączeniach pól spacerowych wykonać i zamontować przesłony o wymiarach 3,30x1 m (licząc od poziomu terenu) wykonane z kątownika 45x30x5 cm wypełnionych siatką ocynkowaną 3 mm, oczko 2x2 cm Rama boczna przesłony przymocowana (przyspawana) bezpośrednio do ściany tylnej ceownika końcowego ściany bocznej pola spacerowego. - dotyczy zarówno pierwszego jak i piątego remontowanego pola spacerowego. 1.4 Roboty odwadniająco - kanalizacyjne Wykonanie modernizacji, udrożnienia i odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej każdego pola spacerowego, polegające na wykonaniu nowych podłączeń kratek ściekowo - odpływowych znajdujących się na każdym polu z instalacja odprowadzającą. Nowe kratki ściekowe muszą posiadać separator (osadnik). 1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne stali. Elementy stalowe zabezpieczyć zgodnie z instrukcją nr 191 opracowana przez ITB. powierzchnie elementów stalowych należy przygotować do pmalowania w wytwórni przez oczyszczenie do 3 - go stopnia czystości. Po oczyszczeniu elementy stalowe należy pomalować dwukrotnie farbą ftalową do gruntowania przeciw rdzy min. 60 i dwukrotnie farba podkładowa. Po zamontowaniu konstrukcji ( w szczególności po wykonaniu prac spawalniczych i wypełnieniu ścian) w miejscach skręceń i spawanych, po uprzednim oczyszczeniu do zadanej czystości uzupełnić ubytki malarskie powłoki podkładowej i powierzchni. łączna grubość warstw powinna wynosić nie mniej niż 130 mikrometrów 1.6 Roboty porządkowe Wypełnienie ziemią z wykopów wewnętrzne pola spacerowe pomiędzy chodnikami spacerowymi. Obsypanie ziemią z wykopów zewnętrznych ścian fundamentów. Szacunkowe ilości robót podane są w przedmiarze i nie mogą być podstawą wyceny, a jedynie mogą być pomocne w celu określenia zakresu zlecanego przez Zamawiającego. 1.7 Zasady zatrudnienia przy pracach remontowych pola spacerowego osób osadzonych przebywających na ternie Aresztu Śledczego w Łodzi. Ze względu na charakter prac remontowych (proste prace remontowo - budowlane) Zamawiający może umożliwić zatrudnienie przez Wykonawcę na czas realizacji zamówienia osoby osadzone przebywające na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi. Ze względu na realizację zadań statutowych oraz specyfikę zakładów karnych i aresztów śledczych ruch interesantów jest utrudniony (zwłaszcza w godzinach porannych - wzmożony ruch transportów policyjnych, sw oraz zaopatrzenia). W związku z powyższym zatrudnienie osadzonych przebywających na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi spowoduje usprawnienie remontu. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną i samemu wykonać inwentaryzację pól spacerowych niezbędną do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Nieprzeprowadzenie wizji nie będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim jednak wypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie skalkulowaną ofertę. Wykonawca będzie rozliczany na zasadzie tzw. wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach