Przetargi.pl
Remont pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty

Gmina Alwernia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, Z. Gęsikowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 283 11 15, , fax. 12 283 17 92
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Alwernia
  Z. Gęsikowskiego 7
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  tel. 12 283 11 15, , fax. 12 283 17 92
  REGON: 35155596700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.alwernia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zadania obejmuje: 1. Demontaż starego pokrycia z płyt bitumiczno-kartonowych (Ondulina). 2. Rozebranie elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich. 3. Wymiana uszkodzonych i objętych korozją chemiczną i biologiczną elementów konstrukcji dachu na nowe z drewna konstrukcyjnego zabezpieczonego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. 4. Remont kominów. 5. Izolacja dachu folią paroprzepuszczalną. 6. Pokrycie dachu jednospadowego o powierzchni 887,10 m2 blachą powlekaną trapezową T18 w kolorze brąz/ciemny brąz (pokrycie musi być dostosowane kolorystycznie do wyremontowanej części pokrycia dachowego szkoły) wraz z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej oraz nowego orynnowania i rur spustowych ocynkowanych w kolorze ciemny brąz. 7. Demontaż uziomów pionowych i poziomych oraz montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami instalacji odgromowej. 8. Zagospodarowanie/utylizacja odpadów powstały w wyniku realizacji roboty budowlanej. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia opisane są w załączniku nr 1a (opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Warunek będzie potwierdzony, poprzez złożenie stosownego oświadczenie stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ. 11.8.2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ: - w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 11.8.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ: - w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, - Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców, jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum, - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11.8.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 SIWZ, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika/*jeśli dotyczy/. 11.8.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/*jeśli dotyczy/. 11.8.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia/*jeśli dotyczy/. 11.9. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. a) W/w oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. b) W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów), Zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach