Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Placu Karola Miarki 4 w Zbrosławicach

Gmina Zbrosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2337012 , fax. 032 2337100
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbrosławice
  ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  tel. 032 2337012, fax. 032 2337100
  REGON: 27625838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Placu Karola Miarki 4 w Zbrosławicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zbrosławicach przy Placu Karola Miarki 4, na działce o numerze ewidencyjnym 1132/40 zgodnie z opracowaną dokumentacją w zakresie prowadzonych robót budowlanych uzgodnionych i zatwierdzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury Powiatowy Konserwator Zabytków i Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Remont pokrycia dachowego zostanie przeprowadzony w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Zbrosławice, poprawy stanu technicznego i estetyki oraz warunków użytkowych budynku z zachowaniem walorów architektonicznych obiektu w związku z jego ochroną konserwatorską, jako wchodzącego w skład dawnego zespołu dworskiego z folwarkiem. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac: 1) demontaż istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w „koronkę”, 2) wymianę zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej, 3) wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, 4) impregnacji drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej, 5) przemurowanie kominów ponad dachem(cegła klinkierowa pełna), 6) montaż obróbek blacharskich (blacha ocynkowana, powlekana), 7) montaż rynien i rur spustowych (blacha tytanowo-cynkowa), 8) montaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w „koronkę”, w kolorze czerwonym (bez połysku) wraz z folią paroprzepuszczalną, 9) wykonanie izolacji termicznej dachu (wełna mineralna), 10) montaż wyłazów dachowych, ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych (elementy systemowe), 11) montaż instalacji odgromowej, 12) montaż anteny zbiorczej (RTV, internet). Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową a także z dołączonymi przedmiarami robót. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej – załącznik nr 6 do SIWZ (projekt), przedmiary robót (stanowiący opracowanie pomocnicze) – załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH” – załącznik nr 9 do SIWZ 4) Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach