Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Czarnem przy ulicy Młyńska 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Kościuszki 42
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8332120
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 42 42
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 059 8332120
  REGON: 77155971800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgmczarne.mojbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Czarnem przy ulicy Młyńska 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Czarnem przy ulicy Młyńska 1 zakres robót obejmuje: 1. Roboty pokrywcze 2. Roboty tynkarskie. 3. Roboty malarskie. zgodnie z: kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli zamawiającemu 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgmczarne.mojbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach