Przetargi.pl
REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 664 24 61, , fax. 84 664 24 61 wew. 601
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
  Lwowska 37 A
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 664 24 61, , fax. 84 664 24 61 wew. 601
  REGON: 95017705900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: Remont stanowiska, wymiana separatora–płuczki piasku Opis stanu istniejącego: Separowane na piaskowniku poziomym znajdującym się pomiędzy pompownią ścieków a reaktorami biologicznymi, drobne elementy mineralne i organiczne znajdujące się we wstępnie oczyszczonym mechanicznie ścieku surowym, kierowane są do separatora–płuczki piasku umieszczonego w budynku kratowni. Budynek kratowni składa się z dwóch kondygnacji; parteru, na którym znajduje się między innymi szafa sterownicza separatora-płuczki piasku współpracująca z systemem automatyki oczyszczalni (standard Profibus), separator-płuczka piasku wraz z pojemnikiem na odpady typu SM 1100 l, gromadzącym separowane odpady oraz kondygnacji dolnej, przez którą przechodzą, wprowadzone do kanału otwartego krat gęstych przewody odprowadzające odciek z separatora-płuczki piasku oraz przewód opróżniający separator–płuczkę piasku. Separator–płuczka piasku jest urządzeniem służącym do rozdzielenia pulpy piaskowej oddzielającej substancje mineralne od organicznej. Wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Zbierana pulpa piaskowa przepłukiwana jest wodą technologiczną lub wodą wodociągową w komorze płukania, następnie z komory sedymentacji zawiesina mineralna transportowana jest przenośnikiem ślimakowym do pojemnika. Zespoły napędowe mieszadła i przenośnika stanowią silniki elektryczne wraz z przekładniami o mocy 1,4 kW każdy. Korpus separatora zamocowany jest do podłoża na trzech podporach, połączony z separatorem piasku przenośnik posiada dodatkową jedną podporę. Separator-płuczka piasku została dobrana do średniego przepływu dobowego ścieków Qdśr=6300m3/d. Obecny system eksploatowany jest od 2006 roku. Wydajność urządzenia Max. 15 m3/h Długość całkowita 4050 mm Szerokość całkowita 2000 mm Wysokość całkowita zbiornika 2950 mm Wysokość całkowita zbiornika wraz z przenośnikiem 3600 mm Wysokość zbiornika 1600 mm Średnica rury napływowej  150 mm Średnica rury odpływowej  200 mm Średnica rury spustowej  80 mm Średnica rury doprowadzającej wodę  25 mm Średnica ślimaka  200 mm Wykonanie Stal kwasoodporna 0H18N9, koryto ślimaka wyłożone tarflenem Wymagany stan po remoncie stanowiska separatora-płuczki piasku Nowy separator-płuczka piasku powinien zostać dobrany do średniego przepływu dobowego ścieków Qdśr=8439m3/d i maksymalnego przepływu godzinowego Qh max = 600m3/h. Zakres remontu stanowiska separatora-płuczki piasku: - demontaż istniejącego separatora-płuczki piasku wraz z szafą sterowniczą, - dostawa i montaż nowego separatora-płuczki piasku, - dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej, - uruchomienie zainstalowanych urządzeń, - konfiguracja urządzeń z istniejącą na oczyszczalni ścieków aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką. Do zamontowanego urządzenia dostarczyć należy dokumentacje techniczno-ruchowe Uwaga! - urządzenia muszą być nowe i nie mogą być prototypami, - separator-płuczka piasku musi współpracować z istniejącym układem automatyk i oczyszczalni ścieków (standard Profibus), - remont stanowiska należy wykonać bez wyłączenia oczyszczalni z ruchu. Remont stanowiska zestawu hydroforowego Stacja hydroforowa wody technologicznej. Zadaniem stacji jest przetłoczenie oczyszczonych ścieków do: • stacji odwadniania osadu, celem ich użycia do płukania zagęszczarki i prasy filtracyjnej osadu, • budynku krat celem płukania separatora piasku, • myjni samochodowej celem wspomagania mycia pojazdów, • podlewanie terenów zielonych oraz utrzymania czystości obiektów, Sterowanie stacją hydroforową połączone jest z pomiarem ciśnienia w układzie tłocznym. Z chwilą spadku ciśnienia (poboru wody), następuje załączenie się kolejnych pomp w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia medium. System sterowania zestawem pozwala tylko na prace pomp w systemie kaskadowym. Zestaw hydroforowy zlokalizowany jest w budynku dmuchaw, w wydzielonej zaniżonej w stosunku to podłogi pomieszczenia komorze o rozmiarach 2000 mm na 1500 mm i głębokości 1650 mm. We wnęce tej znajdują się przyłącza doprowadzenia i odprowadzenia wody technologicznej wykonane ze zgrzewanego PE o średnicy PE 90 zakończonych kołnierzami przyłączeniowymi. Szafa sterowania zestawem znajduje się na wysokości podłogi pomieszczenia dmuchaw bezpośrednio przy wnęce zestawu hydroforowego. Obecny zestaw hydroforowy eksploatowany jest od 2006 roku. Jest to zestaw 5 pomp wielostopniowych o wspólnym dla wszystkich pomp kolektorze ssącym i tłocznym o wydajności od 6-12 m3/h oraz wykorzystanych silnikach o mocy 2,2 KW każdy. Wymagany stan po remoncie stanowiska zestawu hydroforowego Zakres remontu stanowiska zestawu hydroforowego: - demontaż istniejącego zestawu hydroforowego wraz z szafą sterowniczą, - dostawa i montaż nowego zestawu hydroforowego, - dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej, - uruchomienie zainstalowanych urządzeń, - konfiguracja urządzeń z istniejącą na oczyszczalni ścieków aparaturą kontrolno- pomiarową i automatyką. Do zamontowanych urządzeń dostarczyć należy dokumentacje techniczno-ruchowe Uwaga! - zestaw hydroforowy powinien umożliwiać bezstopniowe sterowanie pracą pomp (przemiennik częstotliwości), - zestaw hydroforowy musi współpracować z istniejącym układem automatyki oczyszczalni ścieków (standard Profibus), - remont stanowiska należy wykonać bez wyłączenia oczyszczalni z ruchu. Remont stanowiska transportu i higienizacji komunalnych osadów ściekowych Opis stanu istniejącego Stanowisko transportu i higienizacji komunalnego osadu ściekowego znajduje się w budynku odwadniania osadu. Przenośnik osadu nr. 1, znajduje się w pomieszczeniu odwadniania osadu, odbiera odwodniony osad z prasy osadu i transportuje go do mieszalnika osadu i wapna znajdującego się w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. Po zmieszaniu komunalnego osadu ściekowego wraz wapnem palonym w mieszalniku, osad transportowany jest na zewnątrz budynku przenośnikiem ślimakowym nr. 2, do przenośnika nr. 3, który to transportuje osad na zadaszony plac składowania. Wapno używane do higienizacji magazynowane jest w silosie znajdującym się przed stacją odwadniania osadów i transportowane jest do mieszalnika przenośnikiem wałowym. Budynek odwadniania osadu wraz z urządzeniami odwadniającymi, mieszalnikiem wapna i placem składowania został oddany do eksploatacji w 2006 roku. Przenośniki osadu wymienione zostały w latach 2009 -2011. Urządzenie Data uruchomienia Opis urządzenia Przenośnik ślimakowy nr. 1 25-03-2009 Przenośnik z szerokim 2,5 metrowym korytem zasypowym, transportujący osad ściekowy z prasy osadu do mieszalnika. Ślimak: bezwałowy, średnica 250 mm, długość 7 000 mm, Napęd: silnik o mocy 1,1 kW, motoreduktor W86. Przenośnik wykonany ze stali kwasoodpornej z wykładziną HD500: gr.10 mm. Przenośnik ślimakowy nr. 2 31-03-2009 Przenośnik ślimakowy odprowadzający higienizowany osad z mieszalnika osadu na zewnątrz budynku. Ślimak: bezwałowy, średnica 300 mm, długość 6 000 mm. Napęd: silnik o mocy 1,5 kW, przekładnia SEW FAZ-67. Przenośnik wykonany ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9 z wykładziną PA6. Izolowany wełną mineralną i ogrzewany przewodem grzewczym. Przenośnik ślimakowy nr. 3 27-01-2011 Przenośnik ślimakowy transportujący osad ściekowy na plac składowania. Ślimak: bezwałowy, średnica 300 mm, długość 12 000 mm, wykonany ze stali konstrukcyjnej. Napęd: silnik o mocy 3 kW, motoreduktor W86. Przenośnik wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9, z wykładziną HD500. Izolacja termiczna z ogrzewaniem. Przenośnik zamontowany na konstrukcji umożliwiającej zmianę kierunku pracy przenośnika. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej eksploatowana od 2006 roku. Mieszalnik osadu i wapna 10-01-2006 Mieszalnik osadu i wapna o dwóch wałach mieszających napędzanych silnikiem 2.2 kW i motoreduktorem W86 na każdy z wałów. Mieszalnik wykonany ze stali kwasoodpornej posiada w przedniej części kosz zasypowy osadu oraz dawkowania wapna palonego, w tylnej części odprowadzenie mieszaniny do przenośnika ślimakowego nr.2. Przenośnik ślimakowy wapna 10-01-2006 Przenośnik ślimakowy transportujący wapno z silosu do mieszalnika osadu i wapna. Ślimak: wałowy, średnica 100 mm, długość 5 000 mm. Obudowa przenośnika wykonana ze stali nierdzewnej. Napęd: silnik o mocy 0,75 kW, obroty 900 obr./min. Przekładnia zębata W75/U D30. Prędkość podawania wapna przez przenośnik sterowana jest przemiennikiem częstotliwości. Mieszacz wapna w silosie 10-01-2006 Mieszacz wapna zainstalowany w silosie o pojemności V-30 m3. Napędzany jest silnikiem o mocy: 1,1 kW i obrotach 930 obr./min z zastosowaniem przekładni zębatej typu W86/UFCI. Łopaty mieszacza wykazują duże ślady zużycia spowodowane tarciem. Wymagany stan po remoncie stanowiska transportu i higienizacji osadów ściekowych Zakres remontu stanowiska transportu i higienizacji osadów ściekowych: - demontaż istniejących przenośników osadu, wapna oraz mieszalnika osadu i wapna, - dostawa i montaż nowych przenośników, w tym zamontowanie przenośnika nr. 3 do istniejącego zestawu umożliwiającego przemieszczanie przenośnika na placu składowania oraz montaż przenośnika wapna do istniejącego silosu i nowego mieszalnika wapna i osadu. - dostawa i montaż nowego mieszalnika osadu i wapna, - dostawa i montaż nowych łopat mieszalnika wapna w istniejącym silosie, - dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej, - uruchomienie zainstalowanych urządzeń, - konfiguracja stanowiska transportu i higienizacji osadów ściekowych z istniejącą na oczyszczalni ścieków stacją odwadniania osadów oraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką oczyszczalni ścieków. Do zamontowanego urządzenia dostarczyć należy dokumentacje techniczno-ruchowe Uwaga! - zestaw transportu i higienizacji osadów ściekowych musi współpracować z istniejącym układem automatyki oczyszczalni ścieków (standard Profibus), - remont stanowiska należy wykonać bez wyłączenia oczyszczalni z ruchu. Inne zagadnienia : Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zmówienia z materiałów własnych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz zabezpieczyć teren na którym wykonywane będą prace we własnym zakresie, zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Pomocniczy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej istniejących urządzeń, stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszej dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań, niż określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (jeżeli takie rozwiązania występują). Dopuszczalny jest więc materiał wskazany w opisie przedmiotu zamówienia „lub równoważny” –dotyczy to wszelkiego rodzaju materiałów, produktów, rozwiązań itp. ewentualnie określonych w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, opisywanym w „Opisie przedmiot zamówienia” jeżeli opis ten jest wykonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Na etapie realizacji zadania, przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu, urządzenia, sprzętu lub technologii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach