Przetargi.pl
Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Milówce

Gmina Milówka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8637190 , fax. 033 8637600
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milówka
  ul. Jana Kazimierza 123 123
  34-360 Milówka, woj. śląskie
  tel. 033 8637190, fax. 033 8637600
  REGON: 00054902200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Milówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1480 S dojazd do stacji PKP w Milówce - ul. Dworcowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Czarnej. Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze: - prace pomiarowe przy robotach liniowych, - regulacja wpustów ulicznych, - regulacja pokrywa kanalizacyjnych fi 600 mm, - regulacja pokrywy zasuwy wodociągowej, b) nawierzchnia: - oczyszczenie podbudowy, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobiera wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.milowka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach