Przetargi.pl
„Remont nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice”

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 147 114 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1
  43502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 322 147 114, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 52360800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Remont nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice” obejmuje miedzy innymi: wykonanie koryta, warstwy odcinającej, podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego lub frezu asfaltowego, remonty cząstkowe nawierzchni z tłucznia kamiennego i frezu asfaltowego, remonty nawierzchni gruntowych żużlem paleniskowym, profilowanie i zagęszczenie oraz wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni z żużla paleniskowego, wzmocnienie istniejącej nawierzchni dodatkową warstwą tłucznia lub frezu asfaltowego po uprzednim rozwarstwieniu starej nawierzchni, rozwarstwienie i ponowne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z tłucznia kamiennego lub frezu asfaltowego regulację wysokościową włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, ścinanie poboczy oraz utwardzenie ich klińcem, wywóz odpadów powstałych w czasie wykonywania prac wraz z przekazaniem ich do utylizacji Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ. Podany w przedmiarze zakres robót dotyczy planowanej ilości wykonania remontu nawierzchni nieulepszonych. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji planowanych ilości remontów nawierzchni nieulepszonych. Faktyczna ilość realizowanych remontów nawierzchni nieulepszonych może odbiegać od planowanych ilości. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% ceny podanej w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji gdzie ostateczne wynagrodzenie nie przekroczy wartości 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), gdyż kwota ta jest maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie umowy. Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części ( jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych ). e) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zakres prac określa przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. W szczególności nw. czynności w ramach realizacji umowy powinny być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę: - przy pracach związanych z wykonaniem koryta, podbudowy tłuczniowej i nawierzchni tłuczniowej lub frezu asfaltowego oraz remontach cząstkowych nawierzchni nieulepszonych. Wykonawca przedstawi wykaz osób realizujących zamówienie z określeniem rodzaju zatrudnienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający wymaga udzielenia min. 8 miesięcznej* rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach