Przetargi.pl
Remont muru oporowego przy ul. Lipowej w Trzebnicy.

Gmina Trzebnica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3120612 w. 380 , fax. 071 3121248
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebnica
  pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 1
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3120612 w. 380, fax. 071 3121248
  REGON: 93193513500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont muru oporowego przy ul. Lipowej w Trzebnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu muru oporowego i wykonanie nowej nawierzchni chodnikówprzy ul. Lipowej w Trzebnicy, na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Inżynierskie MONOLIT, ul. Szczytnicka 41/2, 50-382 Wrocław
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452235001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie, w okresie ostatnich pięciu lat, minimum wykonania jednego obiektu podobnego do przedmiotu zamówienia, tj. robót żelbetowych o wartości min. 100 tys zł. W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie: kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budów, 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymagane jest posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wymagane jest wykazanie w okresie ostatnich pięciu lat, minimum wykonania jednego obiektu podobnego do przedmiotu zamówienia, tj. robót żelbetowych o wartości min. 100 tys zł. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie. c) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; Wymagane jest wykazanie kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budów. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień oraz zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzebnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach