Przetargi.pl
Remont muru cmentarnego w Przeworsku – etap I

Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza przetarg

 • Adres: 37200 Przeworsk, ul. Jagiellońska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 487 600, , fax. 166 487 600
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Przeworska
  ul. Jagiellońska 10
  37200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 166 487 600, , fax. 166 487 600
  REGON: 52583700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przeworsk.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont muru cmentarnego w Przeworsku – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie muru cmentarnego w Przeworsku 2. Przedmiot zamówienia określony jest w załączonym do siwz : - Przedmiarze robót zał. nr.2 do siwz - Projekcie budowlanym zał. nr.3 do siwz - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiącej załącznik nr.4 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z wymaganiami siwz w tym m in: - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. Nr 1 - Kosztorys ofertowy – SZCZEGOŁOWY z podaniem nośników cenotwórczych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach