Przetargi.pl
Remont i wyposażenie targowiska w Wadowicach - część II

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i wyposażenie targowiska w Wadowicach - część II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i wyposażenie targowiska w Wadowicach - część II,w ramach którego Zamawiający zleci dostawę na Targowisko w Wadowicach następujących elementów wyposażenia : a) Urządzenia oświetlenia placu : - Agregat prądotwórczy przenośny 6,5 kW 3-fazowy - 1 szt. - Wózek pod agregat prądotwórczy - 1 szt. - Transformator 230/12 V 250 VA - 1 szt. - Rozdzielnia placu budowy wyposażona - 1 szt. - Stojak oświetleniowy przenośny - 4 szt. - Oprawa halogenowa przenośna 500 W - 4 kpl - Oprawa przenośna 24 V - 1 szt. - Przedłużacz zwijany 25 m / 230 V - 2 szt. - Przedłużacz zwijany 40 m / 230 V - 2 szt. b) Urządzenia komunalne i weterynaryjne : - Poskrom weterynaryjny dla koni - 1 kpl - Poskrom weterynaryjny dla bydła - 1 kpl - Boks zewnętrzny - 1 kpl - Przenośna rampa załadunkowo - rozładunkowa dla zwierząt - 1 kpl - Kojec dla zwierząt - 3 szt. - Kontener na odpady stałe - 1 kpl. - Kontener do selektywnej zbiórki odpadów - 1 kpl. - Kontener na zwłoki zwierzęce - 1 kpl. - Pojemnik na odchody zwierzęce - 1 kpl. - Pojemnik do składowania produktów biobójczych - 1 kpl. - Przenośne poidło dla zwierząt - 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach