Przetargi.pl
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino II

Gmina Golczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 72-410 Golczewo, Zwycięstwa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3860127, 3860102, , fax. 91 3860127
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Golczewo
  Zwycięstwa 23
  72-410 Golczewo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3860127, 3860102, , fax. 91 3860127
  REGON: 81168487000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.golczewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino II”, polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z jego rozbudową. Budynek znajduje się na działce nr 320/3, obręb Kłodzino w m. Kłodzino, gm. Golczewo. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zakres robót budowlanych: a) roboty ziemne; b) roboty fundamentowe; c) wykonanie ścian parteru; d) wykonanie stropu nad parterem; e) wykonanie konstrukcji dachu; f) wykonanie elewacji. 2. Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Wszelkie szczegóły dotyczące wykonania zawarte są w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia określony wg Wspólnego Słownika Zamówień kodami CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1. 5. Zamawiający określił termin wizji lokalnej na dzień 22.05.2019 r., na godz. 12:00. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy. Chęć uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie pod nr 91 32 25 138 lub mailowo na adres: a.lisiczko@golczewo.pl. 6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy. Zatrudnienie dotyczy osób, które wykonują roboty ogólnobudowlane i inne roboty wykończeniowe. Ww. obowiązek nie dotyczy oferty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres wymagany do realizacji prac. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Zamawiający może na każdym etapie realizacji zamówienia dokonać czynności sprawdzających wywiązywanie się w ww. obowiązku. 7. Wykonawca uaktualni księgę obiektu. Zamawiający przekaże Wykonawcy księgę obiektu w dniu podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzupełnioną księgę obiektu łącznie z dokumentacją odbiorową. 8. Roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną. 9. Zamawiający informuje, iż uzyskał stosowne pozwolenia do wykonywanych prac oraz, że rozpoczęcie robót budowlanych może odbyć się w dniu zawarcia umowy między stronami. Gmina otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę nr 533/2010, (po sprostowaniu nr decyzji otrzymała nr 562/2010) oraz otwarty dziennik budowy nr 297/2013. 10. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmiany kierownika budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. 15. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę materiałów/rozwiązań równoważnych, ze wskazanymi w dokumentacji. Materiały/rozwiązania nie mogą charakteryzować się gorszą jakością od tych zawartych w przedmiarze robót (np. wymiary, wytrzymałość, wydajność, moc, pobór energii, twardość, klasa). Tam, gdzie w Projekcie Wykonawczym, lub przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający przedkłada dokument stanowiący parametry równoważności materiałów, których nazwy własne mogły zostać użyte do określenia wymaganego produktu (załącznik nr 10 do SIWZ) 16. Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że zapewniają one uzyskanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł, w formie i na zasadach określonych w art. 45 ust. 6-8 ustawy Pzp. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy : 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005, do terminu składania ofert. Terminem wpłaty wadium jest uznanie na rachunku bankowym zamawiającego ww. kwoty. Na poleceniu przelewu należy dokonać następującej adnotacji: „Wadium do postępowania nr ZZF.271.4.2019”. 3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty. 4. Wadium musi zabezpieczać ofertę do dnia ważności ofert, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium odbędzie się na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach