Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI WRAZ Z ELEMENTAMI PRZYNALEŻNYMI I REMONT PARKANU OGRODZENIOWEGO BUDYNKU PSM I STOPNIA W BRZEZINACH

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Brzezinach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Świętej Anny 33/35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 874 23 17 , fax. 46 874 23 17
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Brzezinach
  ul. Świętej Anny 33/35 33/35
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 46 874 23 17, fax. 46 874 23 17
  REGON: 00027758100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmbrzeziny.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI WRAZ Z ELEMENTAMI PRZYNALEŻNYMI I REMONT PARKANU OGRODZENIOWEGO BUDYNKU PSM I STOPNIA W BRZEZINACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - instalacyjnych, związanych z remontem elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach wraz z remontem otaczającego nieruchomość ogrodzenia. Prace będą prowadzone na obiekcie, który znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i z tego tytułu podlega nadzorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2. Prace obejmą wykonanie robót ogólnobudowlanych - w tym: 1) Roboty rozbiórkowe. 2) Roboty ziemne. 3) Remont fundamentów i piwnic (w szczególności - odgrzybienie, tynki renowacyjne). 4) Remont balkonu i schodów zewnętrznych (w szczególności - odgrzybienie, przemurowanie pęknięć). 5) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 6) Remont elewacji zewnętrznych. 7) Remont ogrodzenia frontowego i tylnego. 8) Remont elewacji budynku gospodarczego. 9) Roboty związane z zagospodarowaniem terenu (w szczególności - rozbiórka ogrodzenia z siatki, nawierzchnie utwardzone, trawniki). 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowana prze jednostkę projektową - DE NOVA wide investments creations Dąbrowska Architekci Spółka Jawna, na która składają się: 1) Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) Kosztorysy nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Brzeziny, ul. św. Anny 33/35. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2013 roku do dnia 30.09.2013 roku. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych opinii (protokołów odbiorowych) z czynności odbiorowych dokonywanych przez instytucje i urzędy publiczne, bez których nie możliwe jest przeprowadzenie i zakończenie czynności odbiorowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia winna umożliwiać Zamawiającemu prowadzenie statutowej działalności. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w budynku Zamawiającego lub w jego otoczeniu. W przypadku występowania kolizji terminowych, Wykonawca zobowiązuje się do czasowego ograniczenia zakresu realizowanych robót lub zmniejszenia ich uciążliwości w sposób umożliwiający Zamawiającemu realizację statutowych obowiązków. 9. Uwagi realizacyjne: a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 10. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), jednak nie częściej niż raz na miesiąc kalendarzowy do wysokości środków jakie Zamawiający będzie posiadał w planie finansowym, b) podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c) każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 11. Główny kody CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: - 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę - 45.11.12.40-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe - 45.26.21.00-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań - 45.26.23.00-4 - Betonowanie - 45.26.23.10-7 - Zbrojenie - 45.26.25.00-6 - Roboty murarskie i murowe - 45.32.00.00-6 - Roboty izolacyjne - 45.41.00.00-4 - Tynkowanie - 45.42.10.00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45.43.00.00-0 - Pokrywanie podłóg i ścian - 45.44.21.00-8 - Roboty malarskie - 45.44.21.10-1 - Malowanie budynków - 45.44.30.00-4 - Roboty elewacyjne - 45.45.20.00-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków - 45.45.31.00-8 - Roboty renowacyjne Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 5.000,00 zł. na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psmbrzeziny.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach