Przetargi.pl
Remont elementów konstrukcyjnych i nawierzchni pomostu komunikacyjnego Pirsu Paliwowego – stanowisko P w Porcie Północnym

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 379 565 , fax. 587 379 332
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  ul. Zamknięta 18
  80-955 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 587 379 565, fax. 587 379 332
  REGON: 19147840800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elementów konstrukcyjnych i nawierzchni pomostu komunikacyjnego Pirsu Paliwowego – stanowisko P w Porcie Północnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elementów konstrukcyjnych i nawierzchni pomostu komunikacyjnego Pirsu Paliwowego – stanowisko P w Porcie Północnym na terenie działek nr 3 i 1/2, obręb 144. 2. Zakres robót remontowych obejmuje: 2.1. wymianę wszystkich skorodowanych łożysk stalowych utrzymujących belki strunobetonowe na nowe łożyska elastomerowe; 2.2. wyprofilowanie i wykonanie zabezpieczenia przeciwwsiąkowego powierzchni oczepów podpór posadowionych na palach; 2.3. wyprofilowanie i wykonanie zabezpieczenia przeciwwsiąkowego powierzchni przęseł pomostu i kładki – belek strunobetonowych zlokalizowanych zarówno pod pomostem dojazdowym, jak i pod rurociągami technologicznymi bazy, a także belek kładki dojściowej; 2.4. wykonanie remontu dylatacji pomostu komunikacyjnego i kładki dojściowej oraz ich nawierzchni; 2.5. wykonanie powykonawczego badania czystości dna w pasie o szerokości 25 m od obu krawędzi pomostu na całej jego długości; 2.6. ponumerowanie w sposób trwały oczepów (numery od 1 do 15 oraz od A do F). 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych w pkt 4 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. W ramach prawa opcji przewidywana jest wymiana ok. 30 m sieci wodociągowej oraz hydrantu (1 szt.) na działce nr 1/2, obręb 144.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 270.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają kompetencje lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Taki Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ: 1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (z zastrzeżeniem terminów określonych w pkt 6.3 SIWZ). 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (§ 5 ust 2 Regulaminu) 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 5. Dokument pełnomocnictwa musi wskazywać w szczególności: 5.1. nazwę postępowania, 5.2. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 5.3. ustanowionego pełnomocnika, 5.4. zakres umocowania pełnomocnika. 6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 7. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa: 8.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3A do SIWZ); 8.2. dokumenty wymienione w pkt 6.2.2, z zastrzeżeniem pkt 6.3-6.4 SIWZ (na wezwanie Zamawiającego). 9. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 14.4.4 SIWZ. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu 11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga dostarczenia Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3D do SIWZ). 12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest dostarczyć także Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3A do SIWZ) każdego z tych podmiotów. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2.2, z zastrzeżeniem pkt. 6.3-6.4 SIWZ (na wezwanie Zamawiającego). Podwykonawcy 14. W przypadku, gdy podwykonawca jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu, składa dokumenty wymienione w pkt 6.13 - 6.15 SIWZ. 15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 16. Do Formularza oferty należy załączyć: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3A do SIWZ); b) dowód wniesienia wadium, z zastrzeżeniem pkt 8.6 SIWZ; OPCJONALNIE c) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3D do SIWZ) – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu; pełnomocnictwo: - składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt 6.7 SIWZ; - wymagane, jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy, a nie osobę lub osoby, których uprawnienia do jej podpisania wynikają z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach