Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr K1975 w km 3+020 – 3+250 i 3+470 – 3+800

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Przemysłowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 721 733 , fax. 122 721 733
 • Data zamieszczenia: 2021-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Przemysłowa 6
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 721 733, fax. 122 721 733
  REGON: 35157174200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr K1975 w km 3+020 – 3+250 i 3+470 – 3+800
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty zlecane jako powtórzenie podobnych robót budowlanych Wykonawcy z zamówienia 1/ZP-12/2020 z dnia 08.12.2020 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty pomiarowe, - mechaniczne ścinanie poboczy, - frezowanie nawierzchni, - skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna gr. 5 cm, - wykonanie pobocza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach