Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo

Powiat Włocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 46 00 , fax. 54 230 46 71
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Włocławski
  ul. Cyganka 28
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71
  REGON: 91086855300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wloclawski.pl, http://bip.powiat.wloclawski.pl, https://pow-wloclawski.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących Remontu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo, odc. Zgłowiączka - Wiktorowo. 2. Założenia ogólne: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo, odc. Zgłowiączka - Wiktorowo, w oparciu o Projekt wykonawczy, zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych /SSTWiORB/. Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót (kosztorys ofertowy ślepy) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej są Projekt wykonawczy. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nieprzyznania Zamawiającemu dofinansowania dla realizacji przedmiotowego zadania skutkować będzie odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), tj. wszystkie czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia, tj.: roboty rozbiórkowe, ziemne i konstrukcyjne w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy wykonywane metoda ręczną lub mechaniczną. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 03.03.2020 r. do godz. 10:00 w kwocie: 20.000,00 zł, 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 66 1560 0013 2007 8730 2000 0006 z dopiskiem „wadium-przetarg na Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Formularz oferty - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (fakultatywnie jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo (fakultatywnie jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach