Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Chełchy – Milewo-Gałązki w km od 7+550 do km 9+300

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 48
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862782916 , fax. 862782916
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE
  ul. Wojska Polskiego 48
  18-500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 862782916, fax. 862782916
  REGON: 450672596
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkolno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Chełchy – Milewo-Gałązki w km od 7+550 do km 9+300
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Chełchy – Milewo-Gałązki w km od 7+550 do km 9+300, a w szczególności:1) mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia;2) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp i rów;3) oczyszczenie istniejącej nawierzchni;4) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;5) wyrównanie istniejącej warstwy mieszanką mineralną-bitumiczną mechanicznie gr. 6 cm o szer. 3,85 m (poszerzenie na łuku do 4,6 m i wykonanie istniejącego skrzyżowania z DP 1869B);6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;7) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm szer. 3,7 m warstwa ścieralna (poszerzenie na łuku do 4,50 m i wykonanie istniejącego skrzyżowania z DP 1869B);8) uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31mm C50/30 gr. 15 cm i szer. 1,0 m.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania okresu gwarancji do uzupełnienia poboczy z materiału przewidzianego w dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać:1) należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o wartości wykonanych robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto;2) dysponowanie co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach