Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy – Nowa Wieś Wlk.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 252 313 , fax. 896 254 129
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
  ul. Kolejowa 29
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 252 313, fax. 896 254 129
  REGON: 51075050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatnidzicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy – Nowa Wieś Wlk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy – Nowa Wieś Wlk. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - podbudowy - nawierzchnie - roboty wykończeniowe - elementy ulic - oznakowanie pionowe i poziome Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, SIWZ oraz w projekcie umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych oprócz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników budowy oraz kierowników robót, którzy samodzielnie mogą wykonywać powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynikają z dokumentacji technicznej W miejscach, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. Jeżeli specyfikacja lub dokumentacja nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie przy zachowaniu zgodności z Polskimi Normami przenoszonymi normy europejskie - W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi) w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celi dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji jakości dla wszystkich robót będzie zależny od zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z kryterium oceny ofert (§ 14 SIWZ) Zadanie współfinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach