Przetargi.pl
Remont drogi leśnej Na męża i żonę o długości 5740m

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z siedzibą w Osiecznicy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Osiecznica, ul. Krośnieńska 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3830776, 068 3830777 , fax. w. 28
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z siedzibą w Osiecznicy
  ul. Krośnieńska 42 42
  66-600 Osiecznica, woj. lubuskie
  tel. 068 3830776, 068 3830777, fax. w. 28
  REGON: 97004013200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: LASY PAŃSTWOWE JEDNOSTKA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi leśnej Na męża i żonę o długości 5740m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Krosno Na męża i żonę o długości 5740m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp oferta musi zostać zabezpieczona wadium w kwocie 40 000.00 zł. ( słownie: czterdzieści tysięcy ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krosno
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach