Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Tworkowa Rożnówka nr. K250110 w m. Tworkowa w km 0+900 - 1+000, oraz w km 1+570-1+750

Gmina Czchów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-860 Czchów, ul. Rynek 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 66 21 710 , fax. 014 66 21 733
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czchów
  ul. Rynek 12 12
  32-860 Czchów, woj. małopolskie
  tel. 014 66 21 710, fax. 014 66 21 733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Tworkowa Rożnówka nr. K250110 w m. Tworkowa w km 0+900 - 1+000, oraz w km 1+570-1+750
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej Tworkowa Rożnówka nr. K250110 w m. Tworkowa w km 0+900 - 1+000, oraz w km 1+570-1+750. Zakres zamówienia obejmuje : Wykonanie nakładki z masy mineralno - bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi gminnej Tworkowa Rożnówka nr. K250110 w m. Tworkowa w km 0+900 - 1+000, oraz w km 1+570-1+750. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty są załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach