Przetargi.pl
Remont drogi gminnej „Myślec – Zagórze Myśleckie” nr 294278K w Myślcu w km 0+000-1+590

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 02 70, , fax. 18 446 02 73
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Sącz
  ul. Stefana Batorego 25
  33340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 02 70, , fax. 18 446 02 73
  REGON: 49189311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.sacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej „Myślec – Zagórze Myśleckie” nr 294278K w Myślcu w km 0+000-1+590
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową i remontem infrastruktury drogowej będącej w zarządzie gminy Stary Sącz uszkodzonej wskutek wysokich stanów wód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektach budowlanych oraz STWiOR. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót na zadaniu pn.: Remont drogi gminnej „Myślec – Zagórze Myśleckie” nr 294278K w Myślcu w km 0+000-1+590 Długość remontowanego odcinka drogi 1 590 mb Szerokość nawierzchni 3,00m Zakres robót obejmuje : - wykonanie nawierzchni z betonu cementowego - wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - umocnienie dna rowu elementami betonowymi - wymianę uszkodzonych kręgów betonowych przepustów na rury PEHD - umocnienie dna i skarp rowu elementami betonowymi 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Załączniki Nr 6). Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający przekazuje jako załącznik do SIWZ przedmiary robót dot. przedmiotu zamówienia - nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia oraz nie są podstawą do obliczenia ceny. 4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Uwaga: 1. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji technicznej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. 3. Zamieszczony wraz z SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ – przykładowy wzór).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach