Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Ilkowice – Cybowa Nr K140465 w miejscowości Ilkowice w km 0+300 – 1+350mb

Gmina Słaboszów ogłasza przetarg

 • Adres: 32218 Słaboszów, Słaboszów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413 847 900 , fax. 413 847 915
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słaboszów
  Słaboszów 57
  32218 Słaboszów, woj. małopolskie
  tel. 413 847 900, fax. 413 847 915
  REGON: 29101067100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaboszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Ilkowice – Cybowa Nr K140465 w miejscowości Ilkowice w km 0+300 – 1+350mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej Ilkowice – Cybowa Nr K140465 w miejscowości Ilkowice w km 0+300 – 1+350mb”. Zakres prac przewidzianych do wykonania:: 1) Roboty przygotowawcze 2) Podbudowa i nawierzchnia 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy zł 00/10 gr) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr rachunku 80 8591 0007 0190 0770 0882 0026. z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ROŚI.271.1.2018” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium załączyć do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu załączyć oddzielnie, a jego kopię dołączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, zatrzymania oraz o zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), w gwarancji lub poręczeniu, jako Wykonawcy winni być wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum bądź wspólnicy spółki cywilnej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach