Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Gmina Radwanice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 311 436
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radwanice
  ul. Przemysłowa 17
  59-160 Radwanice, woj. dolnośląskie
  tel. 768 311 436
  REGON: 39064763000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radwanice.pl; www.bip.radwanice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Droga zlokalizowana na dz. nr 67 oraz 11 w obrębie Buczyna, jednostka ewidencyjna Radwanice; łączna długość drogi 1500 m. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego granitowego zagęszczonego mechanicznie zasypanego i zagęszczonego miałem kamiennym granitowym. Remont zakłada wykonanie jezdni o szerokości 3,70 m. oraz wykonanie obustronnych poboczy ziemnych o szerokości ok. 0,5 m od krawędzi jezdni. Konstrukcja drogi: - warstwa klinująca z miału kamiennego granitowego 0/5mm - gr. 1cm, - warstwa z kruszywa łamanego granitowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 5 cm, - warstwa z kruszywa łamanego granitowego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - gr. 15 cm, - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone. Konstrukcja poboczy: - grunt rodzimy - gr. 10cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz oferty, b) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych; UWAGA: Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. c) Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229,1089 i 1132) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. d) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenia (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach