Przetargi.pl
Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017: 1) Remont drogi w m. Lubieszów „Niwiska” w km 0+000 - 1+235 Powódź – kwiecień 2017; 2) Remont drogi w m. Lubieszów „Od 9 -go Maja do Pogonicy” km 0+000 - 0+890 Powódź – kwiecień 2017; 3) Remont drogi w m. Lubieszów „Odrzańska” 0+000 - 0+435 Powódź – kwiecień 2017; 4) Remont drogi w m. Lubieszów „Do Odry 0+000 - 0+345 Powódź – kwiecień 2017.

Gmina Bierawa ogłasza przetarg

 • Adres: 47-240 Bierawa, Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774872266 , fax. +48774872262
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bierawa
  Wojska Polskiego 12
  47-240 Bierawa, woj. opolskie
  tel. +48774872266, fax. +48774872262
  REGON: 531412935
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017: 1) Remont drogi w m. Lubieszów „Niwiska” w km 0+000 - 1+235 Powódź – kwiecień 2017; 2) Remont drogi w m. Lubieszów „Od 9 -go Maja do Pogonicy” km 0+000 - 0+890 Powódź – kwiecień 2017; 3) Remont drogi w m. Lubieszów „Odrzańska” 0+000 - 0+435 Powódź – kwiecień 2017; 4) Remont drogi w m. Lubieszów „Do Odry 0+000 - 0+345 Powódź – kwiecień 2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017 tj: 1) Remont drogi w m. Lubieszów „Niwiska” w km 0+000 - 1+235 Powódź – kwiecień 2017; 2) Remont drogi w m. Lubieszów „Od 9 -go Maja do Pogonicy” km 0+000 - 0+890 Powódź – kwiecień 2017; 3) Remont drogi w m. Lubieszów „Odrzańska” 0+000 - 0+435 Powódź – kwiecień 2017; 4) Remont drogi w m. Lubieszów „Do Odry 0+000 - 0+345 Powódź – kwiecień 2017. 1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne - geodezyjne wytyczenie remontowanych dróg - rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy - wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni b) roboty odwodnieniowe - droga tak jak dotychczas posiadać będzie odwodnienie powierzchniowe. c) Podbudowa Wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego, niesortowanego, układanej na warstwie odcinającej z piasku o grubości 10 cm. Dolna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0/63 mm grubości 20 cm Górna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0/31,5 mm grubości 10 cm d) nawierzchnia Nawierzchnię stanowić będzie dwuwarstwowa konstrukcja z betonu asfaltowego: - warstwa wiążąca układana na podbudowie z kruszywa kamiennego –AC16W grubości 5 cm - warstwa ścieralna układana na warstwie wiążącej – AC11S grubości 4 cm. Przed układaniem warstw bitumicznych, warstwy spodnie (ulegające zakryciu) należy skropić emulsja asfaltową w ilości: - podbudowa - 0,8 kg/ m2 - warstwa wiążąca - 0,5 kg/ m2 e) Roboty wykończeniowe naprawa poboczy (ścinka, uzupełnienie, plantowanie i zagęszczenie) f) Główne parametry geometryczne Długość: - droga w m. Lubieszów „Niwiska” w km 0+000 - 1+235 – 1235 mb, - droga w m. Lubieszów „Od 9 -go Maja do Pogonicy” km 0+000 - 0+890 – 890 mb, - droga w m. Lubieszów „Odrzańska” 0+000 - 0+435 – 435 mb, - droga w m. Lubieszów „Do Odry 0+000 - 0+345 – 345 mb Szerokość jezdni 3,5 m 2.Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3.Gwarancja co najmniej 36 miesięcy. 4.Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo m.in.: - kompleksową obsługę geodezyjną, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany, - opracowanie przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu na drogach gminnych i jego uzgodnienie jeżeli będzie wymagane, Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508. (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty); b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1 siwz; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach