Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I – Sarnów w km 0+000 - 5+822 i Nr 1 140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - Etap II w km 2+350 - 5+822 - dr. pow. Nr 1 139R oraz w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - dr. pow. Nr 1 140R;

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 5837521, 5839633 , fax. 17 5837521
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
  ul. Korczaka 6a
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 5837521, 5839633, fax. 17 5837521
  REGON: 69058769200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat-mielecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I – Sarnów w km 0+000 - 5+822 i Nr 1 140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - Etap II w km 2+350 - 5+822 - dr. pow. Nr 1 139R oraz w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - dr. pow. Nr 1 140R;
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I - Sarnów w km 0+000 - 5+822 i Nr 1 140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - Etap II w km 2+350 - 5+822 - dr. pow. Nr 1 139R oraz w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - dr. pow. Nr 1 140R. W zakres remontu dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I - Sarnów w km 2+350 - 5+822 i Nr 1 140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042, wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC/16W dla ruchu kat. KR2 oraz wykonanie w-wy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC/11S dla ruchu KR3. Należy również uzupełnić pobocza i zjazdy kruszywem łamanym. Ponadto zadanie obejmuje remont chodników, polegający na rozebraniu i ponownym ułożeniu obrzeży betonowych z wymianą na nowe, rozebraniu i ponownym ułożeniu krawężników z wymianą na nowe oraz na rozebraniu i ponownym ułożeniu kostki brukowej betonowej z wymianą na nową na podsypce cementowo piaskowej. Wymagane jest, aby warstwy wyrównawcza i ścieralna wykonane z betonu asfaltowego zostały położone bez szwu (jedną szerokością rozkładarki). W związku z powyższym wymagane jest uwzględnienie opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem technologii wykonania warstw bitumicznych. Szczegółowy zakres robót określony jest w Rozdz. 4 SIWZ – Kosztorys ofertowy oraz w Rozdz. 5 SIWZ Dokumentacja Projektowa. Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawartymi w Rozdz. 3 SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres w przedziale 36-60 m-cy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium 9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 50 000,00 PLN 9.2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu; Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PKO Bank Polski Nr 50 1020 4391 0000 6302 0167 4969 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi: - obejmować cały okres związania ofertą. - obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. 9.4. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9.9. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta w następującym formacie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. 9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.12. Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; c) Wypełniony i podpisany Kosztorys Ofertowy – (Formularz 1.1); d) Zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego) – Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi Formularz 1.7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; f) Dowód wniesienia wadium; 10.13. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 10.14. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Formularz 1.6. 10.15. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach