Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych na łącznej długości 1,443 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3157047 , fax. 052 3157047
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
  ul. M. Konopnickiej 20 20
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3157047, fax. 052 3157047
  REGON: 09236544800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.mogilno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych na łącznej długości 1,443 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje : profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką- 6178 m2, podbudowę z kamienia wapiennego - 6178 m2, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym i emulsją asfaltową - 6178 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.mogilno.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach