Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych masą na gorąco

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych masą na gorąco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego w technologii remont masą mineralno- asfaltową na gorąco z oblaniem krawędzi asfaltem drogowym. Zamawiający przyjmuje, że na 1 m2 o głębokości ubytku 4 cm potrzeba 100 kg masy mineralno- asfaltowej na gorąco i analogicznie dla ubytku o głębokości 6 cm 150 kg masy mineralno- asfaltowej. W przypadku pojawienia się ubytku głębszego niż 6 cm należy przyjąć 25 kg masy mineralno- asfaltowej za każdy kolejny cm głębokości. Do rozliczenia robót Wykonawca będzie musiał przedłożyć wykaz łat, który jest załącznikiem do wzoru umowy, a także dokument WZ z pobranej masy. Zakres robót obejmuje: 1.remont ubytków o głębokości do 4,00 cm- w ilości do 5 000,00 m2, 2.remont ubytków o głębokości powyżej 4,00 cm- w ilości do 3 600,00 m2. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie Nr 1: teren gmin: Rejowiec, Siedliszcze, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Kamień, Rejowiec Fabryczny, Miasto Rejowiec Fabryczny Zadanie Nr 2: teren gmin: Dorohusk, Żmudź, Dubienka, Białopole, Leśniowice, Wojsławice, Chełm. Remont należy wykonywać jednocześnie na 2 zadaniach. W tym celu Wykonawca winien zorganizować 2 brygady remontowe. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres robót, tj. poszczególne odcinki dróg powiatowych przeznaczone do remontu zostaną wyznaczone przy przekazaniu placu budowy, po przeglądzie wiosennym dróg. Przy przekazaniu placu budowy ustalony zostanie również dzienny harmonogram prac. Wykonawca winien rozpocząć wykonywanie remontów w terminie 1 tygodnia od powiadomienia telefonicznego bądź faksem przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego. 4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót. 5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność. 6.Uporządkowanie placu budowy. 7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 8.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem wadium- Remont dróg powiatowych masą na gorąco. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach