Przetargi.pl
REMONT DRÓG OSIEDLOWYCH NA DZIAŁCE NR 68/2 W LIPCE

Spółdzielnia Mieszkaniowa STRADOMIANKA ogłasza przetarg

 • Adres: 56-500 Syców, Stradomia Wierzchnia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 627851324
 • Data zamieszczenia: 2020-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa STRADOMIANKA
  Stradomia Wierzchnia 48/5
  56-500 Syców, woj. dolnośląskie
  tel. 627851324
  REGON: 25045768000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spoldzielnia.nieruchomosci.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółdzielnia mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DRÓG OSIEDLOWYCH NA DZIAŁCE NR 68/2 W LIPCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem remontu będzie remont dróg osiedlowych - tzw. ciągów pieszo-jezdnych do budynków mieszkalnych położonych w Lipce. Zakres prac : -profilowanie podłoża-wyrównanie terenu działki 68/2 w przedmiocie przygotowania terenu działki do potrzeb remontowanych pasów "drogi osiedlowej" tj. w ilości do ok 900m2 /lub według uzgodnień/ i nadanie płaszczyźnie /koryto drogowe/ odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, - WYKONANIE na części działki o nr 68/2 wzdłuż budynków mieszkalnych nr 5 ,6 i 7-8 remontu nawierzchni dróg osiedlowych poprzez położenie kostki betonowej o gr. 6 cm na stosownej podbudowie - mieszaniny piasku z dodatkiem kruszywa ze masą stabilizacją z z tzw. "suchego betonu" z obrzeżem i odzyskanym materiałem. -podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe, - położenie pasów "drogi osiedlowej" jako odpowiednio zagospodarowanego i utwardzonego pasu gruntu o szerokości maksymalnie do maks. 4 mb a długości ok. 50mb w zależności od możliwości terenu działki przeznaczony na lokalizację "drogi osiedlowej" przy nieruchomości Lipka 7-8 i dalej usytuowany w dwóch obszarach działki tj. wzdłuż budynków mieszkalnych nr 5 i 6 pasów osiedlowych o szer. ok. 4mb jako ciągu pieszo jezdnego , i dalej pasa drogi osiedlowej wzdłuż budynków Lipka 5 i 6 o szer. maks. 3,5mb i dł. Do maks. 80mb i dalej przy budynku Lipka 7-8 pasa pieszo-jezdnego o szer. ok. 46 mb x do maks. 3,5mb i dalej pasa o ok. szer. 1,3mb a dł. maks ok. 25mb, co stanowi łącznie ok. 900 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK SANTANDER 09 1090 2415 0000 0006 1200 8905 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą; b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu; c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach