Przetargi.pl
Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 990 077 , fax. 33 817 30 43
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 334 990 077, fax. 33 817 30 43
  REGON: 72182309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wilkowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice obejmujący zakres: a) naprawy ubytków w warstwie ścieralnej o średniej grubości 4 centymetrów poprzez wycięcie brzegów ubytków, oczyszczenie, skropienie emulsją kationową, wypełnienie masą bitumiczną i zagęszczenie: • gwarantowana ilość robót - 2000 m2 • maksymalna ilość robót - 3500 m2 b) naprawy wybojów w drogach poprzez wycięcie i usunięcie reszty asfaltu i starej podbudowy, wykonanie nowej podbudowy, zagęszczenie (średnia gr. 10 centymetrów) oraz skropienie emulsją, uzupełnienie masą bitumiczną i zagęszczenie (średnia grubość 5 centymetrów): • gwarantowana ilość robót – dla podbudowy 10 m3, dla ułożenia mieszanki mineralno-bitumicznej - 13 t, • maksymalna ilość robót – dla podbudowy 15 m3, dla ułożenia mieszanki mineralno-bitumicznej - -- 20 t. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Specyfikacja Techniczna „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Wilkowice, Bystra, Meszna” stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, b) kosztorys „ślepy” stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, c) wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga aby użyta do wykonania przedmiotu zamówienia masa bitumiczna pochodziła z wytwórni mas bitumicznych (spełniająca wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ), a nie np. z recyklera. 4. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wycinką łat o regularnym kształcie, usunięcie rumoszu na wysypisko, skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń z zachowaniem niwelety jezdni, zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 5. Minimalny i maksymalny zakres przedmiotu umowy określono w pkt 3.1. Minimalny zakres przedmiotu umowy oznacza zakres, który Zamawiający gwarantuje zrealizować w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu umowy w pełnym zakresie stanowi uprawnienie, z którego Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać w okresie trwania umowy. 6. Przedmiot umowy Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy na podstawie bieżącego zapotrzebowania. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy na piśmie wykonanie danego zakresu remontów dróg na podstawie bieżącego zapotrzebowania, z zastrzeżeniem terminu wykonania każdego zlecenia nie krótszego niż 2 tygodnie. 7. Wymaga się od Wykonawcy przygotowania dokumentacji odbiorowej w postaci obmiarów wykonanej roboty oraz naniesienia w terenie na poszczególnych łatach numeracji zgodnej z liczbą porządkową z obmiaru. 8. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe ryczałtowe zawarte w ofercie wykonawcy i rzeczywiście zrealizowany zakres robót określony w książce obmiarów (w postaci tabelarycznej, z numeracją łat, nazwami ulic, wskazaniem kilometrażu ulicy i wymiarami wykonanych łat naprawczych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji; 2) wypełniony Kosztorys ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Wysokość wynagrodzenia za wykonany zakres robót będzie ustalana na podstawie cen jednostkowych ryczałtowych brutto wskazanych w Kosztorysie ofertowym oraz faktycznie zrealizowanych prac potwierdzonych w książce obmiarów; 3)pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.; Wykonawca winien sporządzić dokument według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1.b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach