Przetargi.pl
Remont chodnika przy ul. Okrężnej oraz remont chodników na ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie

Gmina Czarna Woda ogłasza przetarg

 • Adres: 83-262 Czarna Woda, Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5878855 w. 38, , fax. 585 878 801
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Woda
  Mickiewicza 7
  83-262 Czarna Woda, woj. pomorskie
  tel. 058 5878855 w. 38, , fax. 585 878 801
  REGON: 19024010700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna-woda.pl, umcw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika przy ul. Okrężnej oraz remont chodników na ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. Przedmiotem I części zamówienia jest remont istniejącego chodnika przy drodze asfaltowej gminnej mieszczącej się na działce nr 58 w miejscowości Czarna Woda, polegający na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych chodnikowych wraz z krawężnikami i obrzeżami i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z nowymi krawężnikami i obrzeżami na odcinku 244 mb (341,60 m2 utwardzonej nawierzchni ) oraz rozebranie i ułożenie nowego krawężnika z lewej strony drogi na odcinku 73,00mb. Przedmiotem II części zamówienia jest remont istniejącego chodnika przy budynku wielorodzinnym, mieszczącego się na działce nr 36/8, 36/31, 40/62 i 40/100 w miejscowości Czarna Woda, polegający na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych chodnikowych wraz z krawężnikami i obrzeżami i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z nowymi krawężnikami i obrzeżami o powierzchni 171,03 m2. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Projektowane prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR), 2) przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ---
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ, 3) wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ – jeśli dotyczy; 4) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach