Przetargi.pl
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G – ul. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562-34-61 , fax. (058) 562-34-62
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Mickiewicza 9
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562-34-61, fax. (058) 562-34-62
  REGON: 19168726000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdstg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G – ul. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik jako oddzielne opracowanie: Załącznik nr 1 : Projekt budowlany CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45233222-1 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G –ul. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w ramach wynagrodzenia umownego odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru tych robót. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 6. Okres rękojmi przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres wynosi 60 miesięcy. 7. Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni (56 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 6 tygodnie (42 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”. 8. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia). Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją:  robót przygotowawczych,  robót ziemnych,  robót nawierzchniowych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia). Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale I i V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 10. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). 18.2 Wadium musi być wniesione na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym o/ Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0005 5420 2000 0004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 18.3 W przypadku wniesienia przez Wykonawców wspólnie składających ofertę wadium w innej formie niż pieniądz, gwarancja/poręczenie winno być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 18.4 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo.2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty 3)Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust.5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej sporządzonego zgodnie z treścią formularza zmieszczonego w Rozdziale II SIWZ 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach, lub sytuacji innych podmiotów, musi przedstawić Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach