Przetargi.pl
Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie – III POSTĘPOWANIE

Gmina Choszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, Wolności 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 765 93 00
 • Data zamieszczenia: 2022-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choszczno
  Wolności 24
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 765 93 00
  REGON: 210967024
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie – III POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót związanych z remontem budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie, w granicach i w zakresie określonym przez specyfikację warunków zamówienia (SWZ) oraz przedmiary robót i specyfikacje techniczne. Prace obejmują remont istniejącego parterowego budynku użyteczności publicznej oraz remont/ przebudowę istniejącej nawierzchni komunikacji wewnętrznej przypisanej do części ww. obiektu, a w tym między innymi:a) rozbiórkę pokrycia dachowego,b) rozbiórkę orynnowania i rur spustowych,c) rozbiórkę opierzeń blaszanych,d) rozbiórkę atrap z blachy trapezowej,e) demontaż instalacji odgromowej,f) rozbiórkę deskowania dachu,g) roboty zabezpieczające stolarkę zewnętrzną,h) Remont i naprawę nawierzchni komunikacji zewnętrznej,i) wzmacnianie dźwigarów deskowych,j) montaż nowego deskowania dachu,k) wykonanie izolacyjnej cieplnej dachul) wykonanie opierzeń blaszanychm) montaż rynien i rur spustowych,n) dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną,o) montaż kompletnej instalacji odgromowej,p) przygotowani, naprawa, gruntowanie i malowanie tynków zewnętrznych,q) wykonanie wyprawy tynk mozaikowy cokołu,r) wymiana stolarki aluminiowej, dwuskrzydłowej - drzwi wejściowe,s) przemurowanie kominów,t) wymiana posadzek,u) demontaż naczynia zbiorczego,v) wymiana rur wywiewnych,w) jednokrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni metalowych,x) wywiezienie gruzu wraz z utylizacją papyoraz wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit. a) – x) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach