Przetargi.pl
Remont budynku warsztatowego – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Boczna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 615-03-53 , fax. 0-87 615-03-53
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania
  ul. Boczna 1
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 615-03-53, fax. 0-87 615-03-53
  REGON: 51128360800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS - Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku warsztatowego – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatowego będącego w zasobach Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Bocznej 5 w Gołdapi. Remont budynku warsztatowego obejmuje roboty budowlane w części pomieszczeń warsztatowo – szkoleniowych. Jest to budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową. W budynku występuje instalacja: c.o., hydrantowa, elektryczna, odgromowa. Utwardzone dojście oraz podjazdy do budynku. Kubatura: 10.021,12 m3, powierzchnia użytkowa: 1.380,68 m2, powierzchnia zabudowy: 1.509,21 m2. Szczegółowy opis zadania został zawarty w SIWZ oraz jej załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100). 2.Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 4.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 37 9339 0006 0040 0405 5592 0006 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w post. nr CKiW.271.PN.2.2020 – Remont budynku warsztatowego”. 6.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty. 8.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ww. ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. − Jeżeli wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. − Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie to musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dowód wniesienia wadium. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, a wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert (załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ww. ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach