Przetargi.pl
Remont budynku nr 34 oraz konserwacja budynku nr 74 na terenie kompleksu wojskowego JW. 2098 w Bemowie Piskim.

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://platformazakupowa.pl/pn/24wog
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 34 oraz konserwacja budynku nr 74 na terenie kompleksu wojskowego JW. 2098 w Bemowie Piskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ZADANIE nr 1 – BUDYNEK NR 34 1. Opis budynku: 1.1. Budynek wybudowany w 1937 roku, parterowy, nie podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany, dwuspadowy, kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną oraz odgromową. 1.2. Dane techniczne budynku: 1.2.1. kubatura budynku m³ - 4282,00 1.2.2. powierzchnia użytkowa m² - 546,00 II. ZADANIE NR 2 - BUDYNEK NR 74 1. Opis budynku: 1.1. Budynek wybudowany w 1937 roku, parterowy, nie podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, stropodach drewniany, kryty papą. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną i odgromową 1.2. Dane techniczne budynku: 1.2.1. kubatura budynku m³ - 3271; 1.2.2. powierzchnia użytkowa m² - 590;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości : Zadanie nr 1 – 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych,00/100) Zadanie nr 2 – 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych,00/100) 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do SIWZ) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dowód wniesienia wadium. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach