Przetargi.pl
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 1) Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane 2) Dodatkowe przedmioty: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262522-6 Roboty murarskie, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 44111400-5 Farby i okładziny ścienne, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45410000-4 Tynkowanie, 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 45312300-0 Instalowanie anten, 45311000-0 Roboty elektryczne 3. Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwa następujące Etapy: 1) Etap I obejmuje roboty: a) przemurowanie trzonów kominowych wyprowadzonych ponad dach budynku i zakończeniu ich czapami chroniącymi przed namakaniem i destrukcyjnym działaniem mrozu, b) wymianę wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu (na całej powierzchni) wraz z deskowaniem i pokryciem dachowym, c) wymianę świetlika dachowego i okien połaciowych, d) wymianę drewnianego gzymsu wieńczącego od strony frontowej wraz ze wspornikami, e) przemurowanie gzymsu wieńczącego od strony podwórza, f) wymianę obróbek blacharskich, g) udrożnienie rynien i rur spustowych od strony podwórza oraz wymianę uszkodzonego sztucera rynny od strony budynku przy ul. Nauczycielskiej 8, h) skucie luźnych, odspojonych i zagrzybionych tynków na elewacjach i uzupełnienie ubytków i) wymianę wszystkich skorodowanych elementów balkonowych, w tym elementów konstrukcyjnych i płyt balkonowych (z zachowaniem ozdobnych balustrad i nieskorodowanych belek wspornikowych), j) oczyszczenie balustrad z farby (śrutowanie bądź piaskowanie) i ponowne ich zamontowanie k) wymianę belek wraz z wypełnieniem (wskazanych na rysunkach w ekspertyzie): - stropu nad IV piętrem w pomieszczeniu przy oficynie oraz pomieszczeniach w środkowej części budynku głównego, - stropodachu oficyny (znajdującego się nad III piętrem) oraz belki stropu nad III piętrem budynku głównego zlokalizowanej bezpośrednio przy oficynie, - stropu nad II piętrem oficyny, zlokalizowanych bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej oficyny od strony podwórza oraz bezpośrednio przy budynku głównym, 2) Etap II obejmuje roboty: a) zamocowanie środkowej belki wspornikowej balkonu zlokalizowanego na III piętrze do belek stropowych w celu zabezpieczenia zakotwienia w miejscu jej osadzenia, b) wzmocnienie końcówek belek (wskazanych na rysunkach w ekspertyzie), - stropu nad IV piętrem budynku głównego, opartych na ścianie frontowej budynku, - stropów nad parterem, I, II i III piętrem budynku głównego, opartych na ścianie frontowej przy balkonach i w narożach budynku (ostatnie belki od str. bud sąsiednich), - stropu nad II piętrem oficyny, opartych na ścianie zewnętrznej oficyny w narożu przy rurze spustowej, c) wzmocnienie i wypoziomowanie (poprzez nabicie łat) bądź wymianę belek stropu nad piętrem w pomieszczeniu z balkonem (w zależności od ich stanu technicznego), d) wykonanie ramy stalowej w pomieszczeniu z balkonem na I piętrze (oznaczonym w ekspertyzie nr 1/04), zastępującej zlikwidowaną ściankę sumikową (pod istniejącą na II piętrze ścianką pomiędzy pomieszczeniami nr 2/08 i 2/13, z których istnieje dostęp na balkon), e) uzupełnienie ubytków stopni w schodach ceglanych prowadzących do piwnicy budynku, f) wymianę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej od gazomierzy do kurka głównego na instalacji wykonaną z rur stalowych łączonych przez spawanie, g) wymianę uszkodzonej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wraz z osprzętem i oprawami, h) odtworzenie drenażu przebiegającego pod posadzką piwnic (z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu), zabezpieczającego budynek przez wilgocią, i) usunięcie pozostałości po istniejącej posadzce piwnic i wykonanie nowej posadzki, j) usunięcie (skucie) zdewastowanej nawierzchni tarasu zewnętrznego od strony podwórza, odsłonięcie zagrzybionych ścian, zabezpieczenie przeciwwilgociowo ścian stykających się z gruntem i wykonanie nowej nawierzchni tarasu wraz z jej izolacją, k) uzupełnienie ubytków stopni w schodach zewnętrznych prowadzących na taras, l) oczyszczenie i uzupełnienie elementów sztukaterii i cokołów na elewacjach budynku, m) zabezpieczenie odsłoniętych powierzchni ścian zewnętrznych budynku środkiem grzybobójczym i wykonanie nowych tynków, n) wymianę wyeksploatowanych okien krosnowych zamocowanych w ścianie klatki schodowej i we wnękach przeznaczonych dawniej na spiżarnie, o) wymianę uszkodzonych desek podłogowych na poddaszu i w lokalach na IV piętrze, p) uzupełnienie ubytków w podestach i spocznikach i zabezpieczenie przed wycieraniem stopni drewnianych oraz wykonaniu nowych powłok malarskich drewnianych schodów wewnętrznych w budynku, q) skucie uszkodzonych i wykonanie nowych tynków i powłok malarskich na ścianach ostatniej kondygnacji w obrębie klatki schodowej oraz w lokalach na IV piętrze i w narożach rur spustowych, r) wymianę (skorodowanej, niedrożnej i nieprawidłowo wykonanej) wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku. Dla Etapu nr I i II zostały sporządzone dwa odrębne przedmiary robót na podstawie których Wykonawca załączy do oferty odrębne kosztorysy inwestorskie. 4. Budynek będący przedmiotem zamówienia jest budynkiem wielorodzinnym posiadającym jedną kondygnację podziemną użytkowaną jako piwnica, pięć naziemne kondygnacje mieszkalne i poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi użytkowane jako strych. Do bryły tej przylega 4-ro kondygnacyjna oficyna także podpiwniczona. Część mieszkalna składa się z 13 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych na parterze. Lokale mieszkalne w budynku nie posiadają łazienek, a część z nich również toalet. Projektowana przebudowa nie zmienia przeznaczenia budynku. Kamienica przy ul. Nauczycielskiej 6 wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. Budynek został wybudowany w 1895r roku w technologii tradycyjnej: ściany nośne murowane z cegły, stropy nad piwnicą oraz w klatce schodowej wykonane jako stalowo-ceramiczne (odcinkowe), pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi drewniane. Fundamenty bezpośrednie, murowane z cegły w postaci ław posadowionych na średnio zagęszczonych rodzimych piaskach średnich. 5. Budynek objęty jest postępowaniem prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w związku z występującymi nieprawidłowościami w stanie technicznym obiektu. Dnia 6 maja 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia decyzją Nr 1226/2015 nałożył na Gminę Wrocław obowiązek wykonania robót budowlanych mających na celu usunięcie nieprawidłowości i doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. W oparciu o sporządzone ekspertyzy i dokumentację budowlaną część robót zabezpieczających została już wykonana. Przeprowadzono doraźne roboty budowlane obejmujące prace określone w pkt 1 w/w decyzji. 6. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ), w tym: Przedmiary Robót podzielone na I i II Etap, Decyzja PINB Nr 1226/2015 z dnia 6.05.2015r., Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków nr MKZ-IZN.4120.295.2016 AJ.00041955/2016/W, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 2) projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby do wykonywania prac fizycznych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy). 9. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany w budynku zamieszkałym, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 30.10.2020 r. zgodnie z harmonogramem wykonania robót przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 20 umowy, przy czym: 1) Etap I – zostanie wykonany do dnia 30.07.2020 r. 2) Etap II – zostanie wykonany do dnia 30.10.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dowód jego wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy została trwale złączona z ofertą. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą: Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdz. VII SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, b do SIWZ). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 5. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej www.wm.wroc.pl informacji, o której mowa w rozdz. XIII pkt 6 SIWZ, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach