Przetargi.pl
Remont budynku koszarowego nr 4 w kompleksie przy ul. Piastowskiej w Toruniu

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Okólna 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.12wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku koszarowego nr 4 w kompleksie przy ul. Piastowskiej w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku koszarowego nr 4 w kompleksie przy ul. Piastowskiej w Toruniu” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1. do SIWZ); 2.2. Przedmiar branża budowlana w pdf (załącznik nr 2.1. do SIWZ); 2.3. Przedmiar branża elektryczna w pdf (załącznik nr 2.2. do SIWZ); 2.4. Przedmiar branża sanitarna w pdf (załącznik nr 2.3. do SIWZ); 2.5. Projekt umowy (załącznik nr 4. do SIWZ). 3. Dodatkowe pomocnicze informacje odnośnie drewnianej stolarki okiennej określonej w przedmiarze - do wglądu u Zamawiającego. 4. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych) do wymienionych w przedmiarze robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej jako ST). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się udzielić minimalnej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych materiałów oraz wady w wykonanych pracach. 7. Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny). 8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w rozdziale XII niniejszej Specyfikacji. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 10. Wspólny Słownik Zamówienia CPV: 45000000 – 7 (Roboty budowlane); 45310000 – 3 (Roboty instalacyjne elektryczne);45331100 – 7 (Instalowanie centralnego ogrzewania); 45330000 – 9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne). 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: 18.1. Pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; 18.2. Pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. 19. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane umowy o pracę (pozbawione danych osobowych pracowników) zawarte przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego. Z treści umów musi wynikać charakter czynności. 20. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 17 niniejszego rozdziału, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 28 000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach