Przetargi.pl
Remont budynku Klubu Seniora w ramach projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac

Gmina Piszczac ogłasza przetarg

 • Adres: 21-530 Piszczac, Włodawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (+48 83) 377 80 18, 83 355 99 83 , fax. (+48 83) 377 80 18
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piszczac
  Włodawska 8
  21-530 Piszczac, woj. lubelskie
  tel. (+48 83) 377 80 18, 83 355 99 83, fax. (+48 83) 377 80 18
  REGON: 03023763500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piszczac.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Klubu Seniora w ramach projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont budynku Klubu Seniora w ramach projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac” 1.2. Zakres robót obejmuje:  docieplenie stropodachu styropianem w tym: położenie papy podkładowej i nawierzchniowej, demontaż rynny rury spustowej, wykonanie obróbek blacharskich, odnowienie kominów, montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej, montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej;  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, demontaż istniejących parapetów wewnętrznych, demontaż istniejącej stolarki okiennej, demontaż istniejących stolarki drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejących stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki, poszerzenie otworów drzwiowych wewnętrznych razie konieczności wykonanie nowych nadproży montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, uzupełnienie tynków w miejscu montażu okien i drzwi, montaż rolet zewnętrznych wraz z automatycznym zamykaniem i otwieraniem;  wykonanie izolacji ścian piwnicznych w tym: odkopanie ścian, położenie podkładu gruntującego, położenie dwóch warstw hydroizolacji, docieplenie ścian piwnicznych styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm, wyłożenie folią poniżej gruntu, położnie tynku mozaikowego na cokole;  wykonanie docieplenia elewacji w tym: demontaż i montaż oświetlenia na elewacji, docieplenie ścian płytami styropianowym z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, docieplenie ościeży płytami gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, uzupełnienie gzymsów okapowych za pomocą robót murarsko-tynkarskich;  wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku w tym: demontaż ścian oznaczonych na rzutach, wykucie nowego otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadproża drzwiowego w ścianie działowej, rozbiórka warstw posadzkowych (wierzchniej warstwy oraz wylewki), położenie nowych warstw posadzkowych zgodnie z rzutami, wykonanie wylewki samopoziomującej, wyrównującej gr. 2-3 cm, postawienie nowych ścianek wydzielających łazienkę, skucie tynków słabych na ścianach i sufitach, uzupełnienie istniejących tynków i położenie nowych na projektowanych ściankach, wykonanie tynku gipsowego na wszystkich ścianach, pomalowanie ścian farbą emulsyjną do ścian i sufitów, położenie glazury w pomieszczeniach WC i zapleczu kuchennym po wykonaniu nowego układu pomieszczeń, montaż kratek wentylacyjnych stalowych ściennych, malowanie przekuć pod kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne  przebudowa wewnętrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach objętych opracowaniem – zgodnie z częścią sanitarną dokumentacji projektowej,  przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objętych opracowaniem – zgodnie z częścią elektryczną dokumentacji projektowej;  przebudowa instalacji CO - zgodnie z częścią sanitarną dokumentacji projektowej;  wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku o szerokości 0,6 m, remont schodów zewnętrznych wraz z murkiem z kostki brukowej, wykonanie utwardzenia dojść. Dane powierzchniowe: Powierzchnia zabudowy: 196,73 m2 Powierzchnia użytkowa: 150,30 m2 Kubatura: 445,00 m3 Szerokość budynku: 15,53 m Długość budynku: 15,53 m 1.3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się:  Projekt budowlany,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Przedmiar robót. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w projekcie lub projekcie wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 1.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych (nie niższych) których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy PZP lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach