Przetargi.pl
Remont budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Etap I

Gmina Biała Rawska ogłasza przetarg

 • Adres: 96-230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8159377 , fax. 46 81 59 444
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Rawska
  ul. Jana Pawła II 57 57
  96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie
  tel. 46 8159377, fax. 46 81 59 444
  REGON: 00052787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest remont dachu na budynkach gospodarczych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ A) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót B) dokumentacja projektowa 1.1 W.w zakres rzeczowy zamówienia zawiera jedynie ogólne elementy będące przedmiotem zamówienia, natomiast wszystkie szczegóły realizacji są zawarte w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ 1.2 Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne / materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnych wymaganych uzgodnień. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Szczegółowe umiejscowienie zostało zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust. 3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zmianami) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 18.07.2013 r. do godziny 11:00 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach