Przetargi.pl
Remont 2 szt. klatek schodowych w budynku nr 8 w kompleksie 1560

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 35 48 937 , fax. 94 35 48 937
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu
  ul. Jedności Narodowej
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 35 48 937, fax. 94 35 48 937
  REGON: 33105277900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 2 szt. klatek schodowych w budynku nr 8 w kompleksie 1560
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 2 szt. klatek schodowych w budynku nr 8 w kompleksie 1560 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu zgodnie z zakresem robót określonym szczegółowo w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w warunkach normalnej pracy przychodni. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia placu budowy w ekrany zabezpieczające przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Prace hukowe będą mogły być wykonywane w godzinach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym i w dni wole od pracy. 4. Prace budowlane mają być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami PN, EN, BN i innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy sporządza i przedkłada Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 5. Warunki prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy należy:  zorganizowanie placu budowy z ogrodzeniem i jego oznakowaniem i ewentualnym oświetleniem, (Zamawiający nie odpowiada za dozór i stróżowanie terenu budowy) oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji,  zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy (uzgodnione z Zamawiającym)  wykonanie przyłączy i zabezpieczenie mediów na czas budowy (energia elektryczna, woda)  prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP i p.poż, sztuką budowlaną,  prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wysokość wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie : cztery tysiące 00/100 złotych): Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin 83 1130 1176 0022 2136 6620 0002 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności, 2. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3. miejsce i termin zwrotu gwarancji. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach