Przetargi.pl
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 175 831 141 , fax. 175 838 721
 • Data zamieszczenia: 2021-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
  ul. Wolności 171
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 175 831 141, fax. 175 838 721
  REGON: 69056440300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuok.mielec.pl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty pomiarowe przed niwelacją terenu, - ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia, - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, - makroniwelacja powierzchni składowiska, - zakompaktowanie przemieszczonych odpadów, - wyrównanie powierzchni składowiska z utworzeniem spadków, - wykonanie warstwy odgazowującej, - wykonanie warstwy izolującej z maty bentonitowej, - wykonanie warstwy biologicznej, - wykonanie obsiewu mieszkanką traw i roślin, - zabiegi agrotechniczne, - demontaż wewnętrznych dróg technologicznych, - roboty pomiarowe po zakończeniu rekultywacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach