Przetargi.pl
Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie Górnej

Gmina Piława Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 324 934 , fax. 748 371 386
 • Data zamieszczenia: 2020-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piława Górna
  ul. Piastowska 69
  58-240 Piława Górna, woj. dolnośląskie
  tel. 748 324 934, fax. 748 371 386
  REGON: 52715000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie Górnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o Projekt partnerski pt.: „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny. Realizacja projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie Górnej. Przedmiot Umowy obejmuje, w szczególności: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Uwaga. Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem także, w ciągu ul. Osiedle Młyńskie, wykonanie nawierzchni drogi, która nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Wykonawca wykonuje odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonanych wykopów przy użyciu mas mineralno-asfaltowych na podbudowach ze stabilizowanych mechaniczne kruszyw łamanych. 3. Wykonanie wszelkich robót, prac i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z celem jakiemu ma służyć, a także zgodnie z Dokumentacją Projektową, SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a także z należytą starannością z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób zapewniający dobrą jakość wykonanych robót oraz właściwą organizację pracy. 4. Umieszczenie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tablicy informacyjnej, którą przekaże Zamawiający. 5. Przeprowadzenie badań archeologicznych równolegle z wykonywaniem robót ziemnych, co jest związane z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie tych badań oraz opracowania programu badań archeologicznych z zachowaniem warunków wydanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 6. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót. 7. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie przedmiotu zamówienia – kanalizacji deszczowej. 8. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji Umowy, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040). 9. Czynności, o których mowa w ust.1 obejmują: 1) roboty ziemne, 2) roboty instalacyjne, 3) roboty związane z wykonywaniem odtworzenia nawierzchni. 10. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 11. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności wymienione w pkt 9, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 12. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt 9 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 13. Kopie umów, o których mowa w pkt 12 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 14. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w pkt 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 12 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności wskazane w pkt 9 na podstawie umowy o pracę. 15. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 11 i pkt 12 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 8 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach