Przetargi.pl
Realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Piszu

Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-543 Olsztyn, Dąbrowszczaków
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie
  Dąbrowszczaków 44 A
  10-543 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
  REGON: 32343000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Piszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Piszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarach robót zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości, tj.: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 zł). 2. Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, w takim przypadku wpłaty należy dokonać za pośrednictwem przelewu z tytułem „Realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Piszu" na konto: BGK nr 32 1130 1017 0021 1002 4190 0004. Wpłaty wymaganego wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert. - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w gwarancjach bankowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie formułuje szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach