Przetargi.pl
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim

Gmina Węgorzyno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-155 Węgorzyno, Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 971 563 , fax. 913 971 567
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzyno
  Rynek 1
  73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 971 563, fax. 913 971 567
  REGON: 81168596400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wegorzyno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Węgorzyno. Usługa będzie realizowana na podstawie miesięcznych biletów wystawionych imiennie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w dni nauki szkolnej. Przewóz dzieci będzie się odbywał zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonego w danym roku szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić również przejazd dzieci w godzinach popołudniowych na zajęcia pozalekcyjne. Wykonawca będzie wykonywał ok. 650 km. dziennie.Liczba przewożonych dzieci – ok 260.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie lub licencję na wykonywanie przewozu osób regularnego lub regularnego specjalnego obejmujące teren Gminy Węgorzyno – w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 nr 1265 j.t.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach