Przetargi.pl
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 433 67 46 , fax. 0-77 433 67 46
 • Data zamieszczenia: 2011-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Tadeusza Kościuszki 11 11
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 0-77 433 67 46, fax. 0-77 433 67 46
  REGON: 00450196300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie posiłków 7 dni w tygodniu, w tym : 1.przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych podopiecznym OPS Nysa, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, oraz wydawanie posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne, 2.przygotowywanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych oraz suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne do Noclegowni CARITAS w Nysie 3.przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków, oraz posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia oraz na dni świąteczne - do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. miejsc zamieszkania podopiecznych OPS Nysa, (ok.80 osób na terenie miasta i gminy Nysa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nysa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach