Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-562 Szczecin, plac Orła Białego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8876678
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki w Szczecinie
  plac Orła Białego 2 2
  70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8876678
  REGON: 32085033400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akademiasztuki.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie polegające na sukcesywnej realizacji usług promocji zgodnie z planem kampanii promocyjnej. 2. Usługi promocji objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie harmonogramu kampanii promocyjnej zatwierdzonego przez Zamawiającego. Realizacja poszczególnych usług promocji każdorazowo będzie zatwierdzana do realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego pomniejszenia wskazanej w załączniku nr 1 specyfikacji ilości zamawianych usług promocyjnych stosownie do swoich rzeczywistych potrzeb. 3. Szczegółowy zakres, opis, w tym miejsce wykonania usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego działu, określa Załącznik nr 1 SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowej realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny niż określony w SIWZ. 6. Niezależnie od postanowień ust. 1 - 4, Zamawiający wymaga, aby czynności składające się na przedmiot niniejszego zamówienia były wykonane w sposób i na warunkach określonych we Wzorze umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.akademiasztuki.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach