Przetargi.pl
Przygotowanie do druku, druk, oprawa, dostarczenie do MRiRW i ARiMR oraz dystrybucja zagraniczna i krajowa kwartalnika Polish Food

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5950050; 5950001 , fax. 022 8602903; 6361677,3185411
 • Data zamieszczenia: 2015-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Al. Jana Pawła II 70 70
  00-175 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5950050; 5950001, fax. 022 8602903; 6361677,3185411
  REGON: 01061308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: AGENCJA WYKONAWCZA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do druku, druk, oprawa, dostarczenie do MRiRW i ARiMR oraz dystrybucja zagraniczna i krajowa kwartalnika Polish Food
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostarczenie czterech edycji czasopisma Polish Food. Każda edycja w nakładzie 10 000 egzemplarzy. 2. Dostarczenie każdej edycji czasopisma do odbiorców krajowych w następujących ilościach: 2.1. po 100 egz. czasopisma do siedziby Centrali ARiMR (Warszawa, ul. Poleczki 33), 2.2. po 5706 egz. czasopisma do siedziby MRiRW (Warszawa, ul. Wspólna 30). 3. Dystrybucja 4194 egz. każdej edycji czasopisma Polish Food do 410 odbiorców zagranicznych oraz do 254 odbiorców krajowych (innych niż określono w pkt 2 powyżej). 4. Przygotowanie do druku, druk i oprawa czasopisma Polish Food obejmuje w szczególności: łamanie, retusz zdjęć, ujednolicenie graficzne tabel, wykresów, map, montaż elektroniczny materiału ilustracyjnego w przełamany materiał tekstowy, wprowadzenie poprawek korektorskich naniesionych przez Zamawiającego, proof cyfrowy z certyfikacją całego czasopisma do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, naświetlenie klisz dla drukarni, druk, prace introligatorskie i wykończeniowe, zapisanie ostatecznej wersji czasopisma w wersji internetowej na płycie CD w formacie PDF oraz dostarczenie płyty CD Zamawiającemu wraz z doręczeniem wydrukowanego nakładu czasopisma. Z chwilą doręczenia Zamawiającemu płyty CD, na Zamawiającego przechodzi własność płyty. 5. Materiały stanowią własność Zamawiającego i nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę ani udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 6. Kwartalnik ma własny numer ISSN. W każdym numerze czasopisma będzie podany w stopce redakcyjnej jego nakład. 7. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącej Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wysyłki, o którym mowa w § 2 ust. 10 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do siwz
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl pod numerem DZP-2610-1/2015
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach