Przetargi.pl
Przewóz uczestników i transport delegacji w ramach projektu Razem do celu

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7150110 , fax. 89 7152437
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  al. Niepodległości 2 2
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7150110, fax. 89 7152437
  REGON: 00068779300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczestników i transport delegacji w ramach projektu Razem do celu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Transport uczestników projektu Razem do celu w trzech terminach (zwanych dalej cyklami), tj.: I cykl obejmuje II kwartał 2014 r. , II cykl obejmuje IV kwartał 2014 r., III cykl obejmuje I kwartał 2015 r. długość cyklu szacuje się na 70 dni roboczych rozumianych jako dni wykonywania usługi przewozu uczestników. w danym cyklu szacuje się, że weźmie udział ok. 8 uczestników. zamawiający przewiduje, że każdego dnia zostanie przejechanych ok. 180 km. przewóz uczestników będzie realizowany w godzinach i dniach miesiąca wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie z przekazanym nie później niż 2 dni robocze przed każdym cyklem harmonogramem. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie, o czym będzie informował Wykonawcę. Wraz z harmonogramem Zamawiający przekaże listę uczestników chętnych na dojazdy wraz z telefonami kontaktowymi, bowiem to na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania ustaleń gwarantujących sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tej listy tj. zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób korzystających z transportu. Wykonawca powinien sam ustalić optymalny przebieg trasy, miejsce i czas wyjazdu i poinformować o tym uczestników oraz przesłać taką informacje w formie elektronicznej na adres biura projektu: cam@biskupiec.pl. Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi polegającej na dowożeniu uczestników projektu na/z zajęcia/ć tylko i wyłącznie jednym pojazdem w danym dniu chyba, że Zamawiający na skutek wyjątkowej lub innej sytuacji postanowi inaczej. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających ilość przejechanych kilometrów w danym dniu. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdem do miejsca zamieszkania pierwszej osoby odbieranej danego dnia z terenu gminy Biskupiec oraz z dojazdem do miejsca odbywania kursów zawodowych na terenie miasta Biskupiec bez pasażerów. Przez przewóz uczestników projektu Razem do celu Zamawiający rozumie transport z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się kursów zawodowych i/lub zajęć teoretycznych oraz transport z ww. miejsc do miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Miejsca odbywania się kursów zawodowych i/lub zajęć teoretycznych zlokalizowane są na terenie miasta Biskupiec. Przez miejsce zamieszkania uczestników projektu należy rozumieć obszar Gminy Biskupiec. Transport 8 -osobowej delegacji (osiem osób + kierowca) na trasie Biskupiec - lotnisko w Gdańsku -Biskupiec w ilości 2 wyjazdów (po jednym w 2014 i 2015 roku). Terminy transportu zostaną określone przez Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ww. terminów. Wykonawca powinien określić godzinę wyjazdu i poinformować o tym Zamawiającego najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym transportem. Do obowiązków Wykonawcy należy: zapewnienie na trasie każdego przejazdu kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami, zapewnienie sprawnego technicznie pojazdu dostosowanego do ilości przewożonych osób tzn. pojazd przystosowany konstrukcyjnie do przewozu co najmniej 9 osób (osiem osób + kierowca), który posiada świadectwo dopuszczania do ruchu zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, zapewnienie uczestnikom projektu warunków bezpieczeństwa i higieny podczas transportu oraz innych, które uważa się za niezbędne ze względu na rodzaj transportu, zapewnienie każdej przewożonej osobie miejsca siedzącego, wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi podczas transportu oraz od odpowiedzialności cywilnej, zapewnienie paliwa w ilości niezbędnej na każdy przejazd zaplanowaną trasą według harmonogramu, zapewnienie niezbędnej dokumentacji dla środka transportu oraz ponoszenie odpowiedzialności za jego właściwe przygotowanie techniczne, w przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go do ruchu przez policję lub inne organy do tego uprawnione Wykonawca powinien usunąć awarię w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości powinien zapewnić inny środek transportu o tożsamym standardzie na koszt własny, pojazd, którym Wykonawca będzie realizował transport powinien być wyposażony w co najmniej: ogrzewanie, sprawną klimatyzację, miejsce na bagaż, radio z nagłośnieniem, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej i TV (TV dotyczy tylko transportu do/z Gdańska), Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo PO KL, emblemat Unii Europejskiej oraz informację o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkich dokumentach związanych z jego realizacją - zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie są ustalone na okres całego okresu wykonywania zamówienia i nie podlegają żadnym zmianom. Cena za 1 km oraz cena ryczałtowa podana w ofercie Wykonawcy jest ostateczna i nie ulegnie zmianie np. ze względu na dodatkowe opcje przewozu (jazda w nocy, opłaty postojowe, itp.) Wszelkie ilości podane w zamówieniu są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Wszelkie terminy podane w zamówieniu przypuszczalne i mogą ulec zmianie. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach